Клиничен случай: Аномалия на трахеален бронх при дете, открита с неинвазивен метод на изследване01/03/2008

Диференциалната диагноза при шумно дишане при деца трябва да включва и конгенитални аномалии в трахеобронхиалното дърво, особено ако симптомите не се повлияват от стандартното лечение. Като диагностичен метод в такива случаи може да се използва 64-мултидетекторен CT скенер с 3D реконструкция на образа на бронхиалното дърво, препоръчват Gower и сътр. в списание Thorax (1).

Те представят пациент на шест месеца с анамнеза за кашлица и шумно дишане от петседмична възраст, с многократни консултации в спешно отделение по повод на кашлица, хрипове и стридор. Родителите съобщават, че симптомите се влошават в странично положение на тялото, без да се повлияват от инхалаторни кортикостероиди и бронходилататори, при нормално хранене и развитие на детето.

Обективното изследване установява лека тахипнея с минимална междуребрена ретракция и хрипова находка в горните дихателни пътища. Пациентът е приет за наблюдение, като е проведено контрастно изследване с компютърна томография (СT) на гръден кош с последваща триизмерна (3D) реконструкция на дихателните пътища и виртуална бронхоскопия. Последната обективизира десностранен бронх, излизащ 1.2 cm над карината, сравним с размера на десния главен бронх.

Образното изследване е проведено с 64-мултидетекторен скенер, използващ минимална доза на облъчване (максималната доза на облъчване за тези болни е 4.6 mSv).

Конгениталните трахеобронхиални аномалии могат да са асимптоматични или да протичат със стридор, рекурентни пневмонии и да доведат до ателектаза.

Обикновено поведението е изчаквателно, като хирургичната резекция се предприема при персистиране на сериозни симптоми. В конкретния случай пациентът е изписан с терапия за гастро-езофагеален рефлукс, като симптомите отзвучават след около два месеца.

Възможността за диагностициране на подобни аномалии с неинвазивните техники се подобрява след въвеждането на мултидетекторния скенер и последваща 3D реконструкция на образа на бронхиалното дърво.

При малки деца с шумно дишане трябва да се търсят конгенитални аномалии на трахеобронхиалното дърво. Пациентите с лека симптоматика могат да бъдат наблюдавани, тъй като обикновено симптомите отзвучават след няколко месеца. (ОИ)

Използван източник:

1.Gower W., McGrath-Morrow S., MacDonald K. et al Tracheal bronchus in a 6-month-old infant identified by CT with three-dimensional airway reconstruction. Thorax 2008; 63: 93-94 http://thorax.bmj.com/cgi/content/full/63/1/93