Изкуствената белодробна вентилация01/03/2008

Изкуствената белодробна вентилация в положение „по корем” на пациенти с остър респираторен дистрес синдром (ARDS) e ефективен метод за намаление на налягането в дясно предсърдие и превенция на остро cor pulmonale, чрез понижение на налягането във въздушните пътища и подобрение на алвеоларната вентилация, показаха резултати от френско проучване, публикувани в списание Chest (1).

Авторите са установили, че от изследваните 42 болни с ARDS и тежко нарушение в оксигенацията (PaO2/FiO2 <100 mmHg), при 22% е на лице персистиращо cor pulmonale, въпреки лимитирането на налягането във въздушните пътища.

Преди промяната в положението на тялото, около половината от тях са били с остра десностранна сърдечна слабост, дефинирана като увеличение на размерите на дясна камера и септална дискинезия (оценени чрез транс-езофагеална ехокардиография), а останалите са имали нормална деснокамерна функция.

Резултатите показват, че изкуствената белодробна вентилация в положение „по корем” е довела до сигнификантно намаление на налягането в дихателните пътища, PaCO2, размерите на дясна камера и степента на септална дискинезия. За постигане на оптимален ефект, авторите са използвали и PEEP 6 cm H2O. (ИТ)

Използван източник:

1. Vieillard-Baron A., Charoon C., Caille V. et al. Prone positioning unloads the right ventricle in severe ARDS. Chest 2007; 132: 1440-1446 http://www.chestjournal.org