Генотипът на H. pylori определя тежестта на преканцерозните стомашни лезии01/03/2008
Наличието на цитотоксин-асоцииран ген А (cytotoxin-associated gene A - CagA) при инфектирани с Helicobacter pylori хора се свързва с тежко протичане на хроничния гастрит и с развитието на преканцерозни лезии, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the National Cancer Institute (1). Инфекцията с бактерия се асоциира също и с по-висока честота на интестиналния тип стомашен карцином, като силна зависимост се наблюдава при инфектиране на пациентите със специфични щамове на H. pylori - носители на патологични гени (CagA и vacA)*. Първична крайна цел на проучването е била да определи степента на връзка между хеликобактерната инфекция, бактериалната вирулентност, свързана с генотипа, и тежестта на протичане на преканцерозните лезии при популация с висок риск за инфекция с H. pylori или за карцином на стомаха. В пилотното изследване са взели участие 206 пациенти, като при случаите с по-тежко протичащи стомашни язви е била регистрирана значимо по-висока честота на CagA (86%) в сравнение с тези с по-лекопротичащи улцерации (59%). Между наличието на CagA DNA в биопсиите от стомашна лигавица и тежестта на преканцерозните лезии е била установена силна положителна зависимост поради което авторите смятат, че този метод може да бъде златен стандарт в сравнение с други видове изследвания. Повечето от CagA-позитивните пациенти са били инфектирани с генотипове vacA s1 или vacA m1, докато при CagA-негативните са доминирали vacA s2 и vacA m2. На втори етап от проучването за определяне на тежестта на стомашните язви, авторите са изследвали 2145 замразени стомашни биопсии, взети от участници в рандомизирано изследване, провеждано във Венецуела. Наличието на H. pylori DNA в материалите и генотипът на бактериалния щам (CagA-позитивен или CagA-негативен) са определени с помощта на полимеразна верижна реакция (PCR). Анализът на резултатите е потвърдил връзката между наличието на CagA-позитивна H. pylori инфекция и тежестта на преканцерозните язви, докато наличието на хеликобактерна инфекция при отсъствието на патологичния ген е било асоциирано само с повишена честота на хроничен гастрит - два пъти по-висока в сравнение с неинфектираните хора. Индивидите, инфектирани с CagA-позитивен H. pylori, са имали 4.3 пъти по-висока честота на хроничен гастрит и 15.5 пъти по-висок риск за дисплазия в сравнение с неинфектираните участници. В сравнение с CagA-негативните генотипове, CagA-позитивните са били свързани с два пъти по-голяма честота на хроничен гастрит, 7.35 пъти - на интестинална матаплазия тип II и 16.7 пъти - на дисплазия. При пациентите с CagA-позитивни генотипове е била установена също и повишена склонност за прогресиране на заболяването в сравнение с CagA-негативните или с неинфектираните с H. pylori. Според авторите, настоящото проучване установява много силна корелация между инфекцията с CagA-позитивни щамове на H. pylori и тежестта на преканцерозните стомашни лезии, но данните са недостатъчни, за да се направят изводи за ролята на CagA в развитието на стомашния карцином. (КП) * Вирулентността на H. pylori се определя от наличието на антитела в серума, които са специфично насочени срещу два от неговите протеини – CagA и vacA. CagA е протеин, кодиран от гена CagA в хромозомата на H. pylori и е маркер за по-тежко протичане на хроничния гастрит, с повишена склонност за атрофия на стомашната лигавица и интестинална метаплазия (преканцероза). VacA е вакуолизиращ токсин, който се активира при ниски стойности на pH и е резистентен към киселина и пепсин. Данни in vitro показаха, че той предизвиква вакуализация на пристенните клетки на стомашната лигавица и при животински модели (мишки) бе свързан с увреждане на стомашния епител. Използван източник: 1. Plummer M., van Doorn L., Franceschi S. et al. Helicobacter pylori сytotoxin-аssociated genotype and gastric precancerous lesions. J Natl Cancer Inst 2007;99:1328-1334 http://jnci.oxfordjournals.org