Гениталната инфекция с вируса на херпес симплекс01/03/2008

Гениталната инфекция с вируса на херпес симплекс (HSV) по време на бременност е свързана с висок риск за предаване на инфекцията на плода и новороденото, поради което трябва активно да се лекува, според указанията на Американската колегия на акушерогинеколозите (American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG) (1, 2).

Почти 80% от децата с активна HSV инфекция са родени от майки, при които заболяването е протекло асимптомно, като тип 1 на вируса (HSV1) е причина за една трета до една втора от случаите в неонаталния период. При новородени се различават локализирани и дисеминирани форми. Генерализираната инфекция протича със засягане на кожата, лигавиците, ЦНС. Клиниката е на тежко септично състояние.

Прогнозата при новородени е лоша. Леталитетът достига 50%, като при голяма част от преживелите имат трайни неврологични увреждания (хидроцефалия, микроцефалия, изоставане в нервнопсихическото развитие, ДЦП).

Диагнозата трябва да бъде потвърдена чрез лабораторни изследвания. За доказване на вируса се използват културелно изследване и идентифициране на вирусните антигени чрез полимеразна верижна реакция (PCR). Серологичните тестове установяват наличие на антитела спрямо HSV1 или HSV2.

Kолегията не препоръчва рутинното провеждане на скрининг при всички бременни жени, както и културелно изследване при рецидивиращи асимптомни инфекции непосредствено в периода преди раждането.

Първичната генитална херпесна инфекция по време на бременност е свързана с по-висок риск за трансмисия на вируса, в сравнение с рецидивиращата хронична инфекция. Това налага необходимостта от активно лечение, за да се намали тежестта на симптомите и продължителността на заболяването, както и вирусният товар.

Терапията включва прилагане на антивирусни медикаменти: acyclovir, famciclovir и valacyclovir, като терапевтичният режим може да продължи повече от 10 дни в случаите на тежки дисеминирани инфекции. В подобни случаи е показано и венозното приложение на acyclovir.

При бременни с рецидивиращи генитални инфекции е подходящо прилагането на супресивна терапия след 36-та гестационна седмица. При тях могат да се провеждат инвазивни процедури като бипсия на хорионни въси и амниоцентеза, дори при наличие на генитални лезии.

Цезаровото сечение е метод на избор при жени с активни генитални лезии, за да се предоврати перинатална трансмисия на херпесния вирус. При бременни с лезии извън гениталната област се препоръчва нормално родоразрешение. Кърменето не е противопоказано с изключение на случаите с активни лезии в областта на гърдите. (КД)

Използвани източници:

1. ACOG releases guidelines on managing herpes in pregnancy. American Family Physician 2008; 77(3): 367 http://www.aafp.org

2. ACOG Practice Bulletin No. 82: Management of Herpes in pregnancy. Obstet Gynecol 2007; 109: 1489-1498 http://www.greenjournal.org