Carvedilol намалява смъртността след МИ с левокамерна дисфункция01/03/2008

При пациенти със стабилна левокамерна (ЛК) дисфункция след миокарден инфаркт (МИ) приложението на carvedilol* е свързано с ранно намаление на смъртността, подобно на дългосрочната терапия с медикамента, показаха резултати от проучването CAPRICORN, публикувано през 2007 в American Heart Journal (1).

Данните от CAPRICORN сочат, че carvedilol намалява общата смъртност с 23% след среден период на проследяване от 1.3 години при клинично стабилни пациенти след преживян МИ и ЛК дисфункция (с или без данни за СН).

„Първите 30 дни след МИ са периода с най-висок риск за повторен миокарден инфаркт, сърдечен арест и внезапна смърт. Изводите от изследването сочат, че в този интервал от време, carvedilol води до сигнификантно намаление на риска за обща смъртност, нефатален МИ или сърдечен арест”, заяви д-р Gregg Fonarow от David Geffen School of Medicine в Los Angelos, САЩ, и водещ автор на анализа.

Проучването има за цел да оцени ранните (до 30 ден) ефекти на carvedilol върху преживяемостта при болни след МИ и ЛК дисфункция, с или без симптоматична сърдечна недостатъчност (СН), като пациентите са разделени в две групи: carvedilol (n=975) и плацебо (n=984).

Резултатите показват, че приложението на медикамента е свързано с 42% намаление на общата смъртност (1.9% срещу 3.4% в контролната плацебо група). Композитният показател за обща смъртност, нефатален МИ или сърдечен арест също е бил сигнификантно по-нисък в групата с carvedilol (3.2% срещу 5.4% съответно), като в същото време е отчетена тенденция за ранни предимства по отношение на фаталния и нефатален МИ.

Разликите в ефектите на carvedilol и плацебо са установени още 15-20 дни след началото на терапията. Честотата на неблагоприятни странични ефекти (с изключение на епизодите на хипотония), довели до прекратяване на лечението, е била сходна в двете групи (2.4% срещу 2.6% съответно).

Терапията с carvedilol осигурява ранна и дългосрочна протекция при клинично стабилни болни след МИ и ЛК дисфункция (с или без данни за СН) по отношение рецидива на сърдечносъдови усложнения, тежки аритмии и фатален изход, свързан с МИ, е заключението на авторите. (ИТ)

*carvedilol е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Carvedil (на Stada) и др.

CAPRICORN = Carvedilol Post-Infarct Survival Control In Left Ventricular Dysfunction

Използван източник:

1. Fonarow G., Lukas A., Robertson M. et al. Effects of carvedilol early after myocardial infarction: Analysis of the first 30 days in Carvedilol Post-Infarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction (CAPRICORN). Am Heart J 2007; 154: 637-644 http://journals.elsevierhealth.com