Angiox01/03/2008

Angiox (bivalirudin) (www.angiox.com) на The Medicines Company получи през януари одобрение от Европейската комисия за разширени индикации за приложение при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) и по-специално при нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без елевация на ST сегмента (NSTEMI), планирани за спешна или ранна интервенция, заедно с Aspirin или clopidogrel.

През 2007, European Society of Cardiology (ESC) публикува стандарти за лечение на ОКС, според които изборът на антикоагулантната терапия трябва да се базира на евентуалния риск за кървене и исхемични усложнения. Angiox, подобно на нефракционирания heparin или enoxaparin, се препоръчва за лечение на болни с NSTEMI, подлежащи на спешна инвазивна стратегия.

Одобрението е базирано на резултати от проучването ACUITY, които показаха, че Angiox, със или без инхибитор на glycoprotein IIb/IIIa (GPI), води до сходна честота на исхемични усложнения, както и стандартната терапия с heparin (нефракциониран или enoxaparin) плюс GPI. От особено значение е, че монотерапията с Angiox е била свързана с 47% по-малко случаи на значимо кървене, в сравнение със стандартното лечение.

ACUITY е едно от най-големите клинични проучвания, които имат за цел да оценят антитромботичната терапия при 13 819 високорискови пациенти с ОКС от 450 медицински центъра в света. В изследването се прилага ранна инвазивна стратегия (ангиография в рамките на 72 часа) и включване на антитромботична терапия в следните комбинации: heparin (нефракциониран или enoxaparin) плюс GPI; Angiox плюс GPI; монотерапия с Angiox.