Tyverb (lapatinib)01/02/2008

Tyverb (lapatinib) на GSK получи в края на 2007 одобрение от EMEA (www.emea.europa.eu) за приложение в комбинация с capecitabine при лечението на напреднал или метастазирал HER2 позитивен рак на гърдата. Необходимо условие за терапията е преди това пациентите да са имали прогресия на заболяването след предходно лечение с антрациклини, таксани или trastuzumab.

Lapatinib е първото перорално средство, което навлизайки в раковите клетки инхибира едновременно ErbB1 (EGFR) и ErbB2 (HER2) рецепторите, отговорни за туморния растеж.

„Позитивното становище на EMEA е нова възможност и алтернатива за лечение на жени с HER2-позитивен рак на гърдата, които са с най-висок риск за прогресия и смърт от заболяването, в сравнение с туморите, които не експресират този протеин,” заяви проф. Martine Piccart от Universite Libre в Брюксел.

Одобрението е резултат на успешно приключило фаза 3 клинично проучване, което сравнява ефектите от комбинираната терапия от lapatinib и capecitabine със самостоятелно приложение на capecitabine. Комбинираното лечение е довело до сигнификантно забавяне на прогресията на заболяването (23.9 срещу 18.3 седмици, р=0.00762). Освен това, при lapatinib е регистрирана по-ниска честота на мозъчни метастази като първо място на рецидив на заболяването (2% срещу 6%).

Най-честите нежелани странични реакции от приложението на комбинацията lapatinib/capacitabine са били гастроинтестинални (диария, гадене, повръщане) или кожни (обриви), честотата на които обаче не е била по-висока от тези при монотерапия с capacitabine.

Настоящето одобрение от страна на ЕМЕА е второ в рамките на няколко месеца за противотуморен препарат на GSK, след регистрирането на Atriance (nelarabine), което увеличава онкологичното портфолио на компанията. Nelarabine се използва при лечението на T-клетъчна остра лимфобластна левкемия (T-ALL) и T-клетъчен лимфобластен лимфом (T-LBL) при възрастни и деца, които не са се повлияли от предходна химиотерапия. (ИТ)