Циркулиращи ендотелни прогениторни клетки (EPC)01/02/2008

Циркулиращите ендотелни прогениторни клетки (EPC) са предиктор за обща смъртност при застойна сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултати от проучване, публикувани в списание Heart (1).

ЕРС са локализирани в костния мозък, като малко количество от тях циркулира в кръвта – нивото им в кръвта се увеличава при исхемия. Поради способността да пролиферират и да се диференцират, ЕРС участват в процесите на васкулогенеза.

До момента се смята, че циркулиращите нива на ЕС са биологичен маркер за съдовата функция и кумулативния сърдечносъдов риск. Данни показват, че те са предиктор на клиничния ход на атеросклеротичната съдова болест.

Състояния, водещи до исхемия, като съдови увреди, остър миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия, причиняват освобождаване на ангиогенни фактори (съдово-ендотелен растежен фактор – VEGF, еритропоетин), които стимулират миграцията на ЕРС от костния мозък към кръвта. Нивата на ЕРС корелират с честотата на исхемичния инсулт, ендотелната дисфункция и ин-стент рестенозата.

Клиничните прогностични маркери за изхода на застойната СН са: функционалният клас по NYHA, ниската левокамерна фракция на изтласкване (ФИ), напреднала възраст, кахексия и придружаващи заболявания – анемия, бъбречна патология и захарен диабет. Лабораторните маркери са: натриуретичният пептид тип В (BNP) и в по-малка степен с високочувствителният С-реактивен протеин (hsCRP).

В настоящото проучване се оценява количеството на циркулиращите ЕРС при пациенти със застойна СН, като целта е да се определи неговата предиктивна стойност за клиничния изход на СН (включително обща смъртност и честота на свързани със СН хоспитализации).

ЕРС колонии-формиращи единици са изследвани в периферната кръв на 107 проследявани болни със СН функционален клас по NYHA II-IV. Измервани са също така серумните нива на VEGF, BNP и hsCRP.

Резултатите от проучването показват, че възрастта (р=0.01), захарният диабет (р=0.002) и нивата на ЕРС (р=0.02) са самостоятелни предиктори за обща смъртност при пациентите със застойна СН.

Установена е била значима положителна корелация между нивата на циркулиращите ЕРС и функционалния клас по NYHA, но не и между ЕРС и етиологията на СН. (ОИ)

Използван източник:

1.Michowitz Y., Goldstein E., Wexler D. et al. Circulating endothelial progenitor cells and clinical outcome in patients with congestive heart failure. Heart 2007;93: 1046-1050 http://heart.bmj.com/cgi/content/full/93/9/1046