Статините не осигуряват защита срещу болест на Alzheimer01/02/2008

Статините не намаляват риска за болест на Alzheimer (AD), не повлияват свързаната с AD мозъчна патология, включително не оказват влияние върху размера на амилоидните плаки и неврофибриларните преплитания (tangles), както и не редуцират честотата на хроничните церебрални инфаркти, показаха резултатите от голямо лонгитудинално проучване, публикувани през януари онлайн в списание Neurology (1).

Настоящото проучване е първото, което изследва директно връзката между приложението на статини и появата на AD, намаляването на когнитивната функция и патологичните промени в мозъка при възрастна популация.

Статините са едни от най-често предписваните лекарства, но клиницистите трябва да знаят, че те не осигуряват защита срещу AD и не намаляват деменцията (превенцията или лечението на AD не е утвърдено показание за прилагането на този клас медикаменти).

В проучването са били включени 929 доброволци на средна възраст 75 години (68.7% жени, средно ниво на образование 18.2 години), без данни за деменция в началото (Mini-Mental State Exanination 28.5). Групата е била проследена за период от 12 години след това, като когнитивният статус е оценяван на годишна база с помощта на 19 невропсихологични теста. Допълнително, участниците са дали съгласието си да бъдат проведени патоанатомични изследвания на мозъчната им тъкан.

На терапия със статин в началото на изследването са били 119 души (12.8%), като от тях – 67 са взимали представители на класа с по-липофилни свойства, а останалите 52 са приемали статини с по-малко липофилни свойства.

По време на проследяването, 191 души за развили AD, 16 от които са били сред получавалите статин. След изключване на влиянието на възрастта, пола и образованието – както изходното лечение, така и приемът на статин преди смъртта нe са били свързани с намаляване на риска за AD или на патологичните промени в мозъчната тъкан.

Допълнително, изследователите са установили, че рискът за AD не се повлиява от наличието на съдова болест или на рискови фактори за съдова болест.

Приложението на статини не оказва влияние върху степента или върху промените в когнитивната функция, нито типът на статина – по-липофилен или по-малко липофилен (който не преминава кръвно-мозъчната бариера и не постъпва в мозъчната тъкан) повлиява този процес.

До момента се смяташе, че противовъзпалителните свойства на статините и способността им да намаляват оксидативния стрес, в допълнение на техните холестерол-понижаващи свойства, могат да играят роля в намаляването на риска за AD.

При общо при 262 души – 47 на лечение със статин и 215 без подобна терапия – е било проведено post mortem хистологично и имунохистохимично изследване на мозъчна тъкан. Приемът на статини, по което и да е време на проведеното дългогодишно проследяване (17.9% са приемали статини до момента на смъртта), не е бил свързан с влияние върху класическата AD патология или върху честотата на хроничните церебрални инфаркти.

„Изненадващо е, че статините не намаляват мозъчните инсулти или инфаркти”, коментират авторите, но препоръчват да се проведат допълнителни популационно-базирани проучвания при възрастни хора, които да потвърдят тези данни, преди тяхното генерализиране.

Настоящото изследване е финансирано от National Institute on Aging в САЩ, а не от фармацевтични фирми-производителки на статини. Неговите автори планират провеждането на популационно-базирано проучване, което да обхване 1100 възрастни хора в САЩ. (ДЯ)

Използван източник:

1.Arvanitakis Z., Schneider J., Wilson R. et al. Statins, incident Alzheimer disease, change in cognitive function, and neuropathology. Neurology 2008, doi: doi:10.1212/01.wnl.0000288181.00826.63 http://www.neurology.org