Препоръки на СЗО за лечение и профилактика на птичи грип при хора01/02/2008
Представяме ви указанията на Световната здравна организация (СЗО) за лечение и профилактика на инфекции, предизвикани от вируса на птичи грип (грип А, щам H5N1). Препоръките са насочени към настоящата епидемиологична обстановка (спорадични и фамилни случаи на птичи грип) и са неприложими в условията на пандемия (1, 2). Препоръки за лечение на птичи грип при хора: 1. При пациенти с доказана инфекция или при тези с голяма вероятност инфекцията да е предизвикана от вируса на птичия грип, е необходимо да се започне незабавно лечение с oseltamivir* 2. При болни с доказана инфекция клиницистите биха могли да приложат zanamivir** 3. При наличие на невраминидазни инхибитори не се препоръчва самостоятелното прилагане на amantadine*** като лечение на първи избор 4. Ако няма невраминидазни инхибитори в наличност, amantadine може да се приложи като терапия на първа линия 5. При наличие на невраминидазни инхибитори, не се препоръчва самостоятелното прилагане на rimantadine**** като терапия на първи избор 6. Aкo няма невраминидазни инхибитори в наличност, rimantadine може да се приложи като терапия на първа линия 7. При наличие на невраминидазни инхибитори клиницистите биха могли да използват комбинация от инхибитори на невраминидазата и на М2 йонните канали при селектирана група от пациенти За да определи таргетните групи, които подлежат на профилактика, експертният панел към СЗО, определя три степени на риск: * Високорискови са контактните на болни с доказана инфекция (членовете на една фамилия, живеещите в едно домакинство) * Изложени на умерен риск са индивиди, имали близък контакт с мъртви или заразени птици, работещи в среда с болни животни или ангажирани с деконтаминацията им, здравни работници, обслужващи пациенти с птичи грип * С нисък риск са работещите в среда с болни птици, които са използвали защитни средства, както и медицинският персонал, който не е в близък контакт с болни/инфектирани с птичи грип Препоръки за профилактика на птичи грип при хора: 1. Във високорискови групи профилактиката трябва да започне възможно най-рано, като продължи седем до 10 дни след последния контакт с източника на инфекцията. За профилактични цели се прилагат oseltamivir или zanamivir 2. При умерен риск е подходящо прилагането на oseltamivir или zanamivir за седем до 10 дни след последния контакт с източника на инфекцията 3. В условията на незначителен риск, не се препоръчва използването на oseltamivir или zanamivir 4. При бременни жени с незначителен риск не е подходящо прилагането на oseltamivir или zanamivir 5. Aкo няма невраминидазни инхибитори в наличност и вирусът е чувствителен към М2 инхибиторите, клиницистите биха могли да използват аmantadine или rimantadine в групите с висок и умерен риск 6. Аmantadine или rimantadine не би трябвало да се прилагат за профилактика при индивиди с незначителен риск, дори когато вирусът е чувствителен към М2 инхибитори 7. Rimantadine не трябва да се прилага за профилактика при бременни жени 8. Аmantadine не трябва да се прилага за профилактика при бременни, при пациенти с бъбречна недостатъчност, епилепсия и невропсихични заболявания Препоръчителна продължителност на терапията и на профилактиката при инфекция, предизвикана от вируса на грип А, щам H5N1: I. Oseltamivir 1.Терапевтичен курс 5 дни – при всички пациенти с грипна инфекция, причинена от H5N1, включително възрастни хора, бременни жени и деца 2. Профилактика, продължителност 7-10 дни след последния контакт с инфектирани хора/животни. Приложението му след експозиция на вируса намалява риска за лабораторно потвърдена грипна инфекция с 50 до 89%. Oseltamivir има разрешение да се прилага за профилактика и лечение на грип при деца над една година и при възрастни. Не се препоръчва рутинна профилактика с оseltamivir при хора с нисък риск за инфектиране, в това число при зравни работници без директен контакт с болни от птичи грип пациенти или здравни работници и птицевъди, които са използвали защитни средства при потенциален контакт с вируса II. Zanamivir 1.Терапевтичен курс 5 дни – смята се, че по-малко ефективен от оseltamivir за лечение на пациенти с грипна инфекция, причинена от щам H5N1, поради инхалаторния път на прилагане и наличието на малко доказателства, че намалява честотата на усложненията на заболяването. Може да има по-ниска бионаличност извън дихателната система отколкото оseltamivir. 2. Профилактика, продължителност 7-10 дни след последния контакт с инфектирани хора/животни Zanamivir има разрешение да се прилага за лечение на грип при деца над седем години и при възрастни и за профилактика на грип при деца на възраст над пет години и при възрастни. Поради повишения риск за нежелани странични действия и по-високата степен на вирусна резистентност, аmantadine и rimantadine да се използват за лечение на грипна инфекция, причинена от H5N1, само ако липсват невраминидазни инхибитори. Rimantadine e за предпочитане пред аmantadine поради по-благоприятния му профил на странични действия. III. Amantadine 1. Терапевтичен курс 5 дни 2. Профилактика, продължителност 7-10 дни след последния контакт с инфектирани хора/животни IV. Rimantadine 1. Терапевтичен курс 5 дни 2. Профилактика, продължителност 7-10 дни след последния контакт с инфектирани хора/животни Комбинираното прилагане на невраминидазен инхибитор и на инхибитор на М2 йонния канал не се препоръчва за лечение на грипна инфекция с щам H5N1 поради ограничения брой проучвания в момента. Да не се прилага ribavirin при бременни жени поради доказани нежелани странични действия. * Регистриран в България (www.bda.bg) като Tamiflu на Hoffmann-La Roche ** Регистриран в България като Relenza на GlaxoSmithKline *** Регистриран в България като Amantadine на PK-Merz и Viregyt-K на Egis Pharmaceuticals **** Регистриран в България като Remantadine на Olainfarm Използвани източници: 1. WHO Rapid Advice Guidelines on pharmacological management of humans infected with avian influenza A (H5N1) virus www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharmamanagement/en/index.html 2. Clinical management of human infection with avian influenza A (H5N1) virus www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/ClinicalManagement07.pdf