Предимства на интензивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin01/02/2008

Интензивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin* (80 mg дневно) намалява сигнификантно риска за значими сърдечносъдови инциденти при пациенти >65 години, в сравнение с ниските дози (10 mg дневно), показа вторичен, рандомизиран анализ на данните от проучването TNT**, публикуван в списание Annals of Internal Medicine (1).

Установените предимства потвърждават текущите препоръки на Американската колегия по кардиология/Американската сърдечна асоциация*** и подчертават допълнителните клинични ползи след постигане на прицелните стойности на LDL при възрастни болни.

„Пациентите в напреднала възраст са с повишен риск, а наличието на коронарна болест изисква по-агресивна липидопонижаваща терапия. Все още редица клиницисти се страхуват да предписват високи дози статини при възрастни болни, поради наличието на ограничен брой проучвания в тази област,” заяви д-р Nanette Wenger от Emory University в Atlanta, САЩ и водещ автор на изследването.

TNT включва 10 001 пациенти с коронарна болест, от които 3809 на възраст 65-75 години, разделени в две групи: atorvastatin 80 mg и 10 mg. Първична крайна точка на изследването е появата на значим сърдечносъдов инцидент (смърт от коронарна болест; нефатален, несвързан с процедура миокарден инфаркт; ресусцитация след сърдечен арест; фатален или нефатален инсулт).

След период на проследяване от 4.9 години, резултатите показват, че във възрастовата група 65-75 години, високите дози atorvastatin (80 mg дневно) водят до намаление на абсолютния (с 2.3%) и на относителния (с 19%) риск за значим сърдечносъдов инцидент (10.3% срещу 12.6% съответно). В същата група по-редки (макар и несигнификантно) са били: смърт от коронарна болест; нефатален, несвързан с процедура МИ; фатален и нефатален инсулт.

Честотата на нежелани странични действия е била 8.3% (в групата с висока доза atorvastatin) и 5.2% (в групата с ниска доза); честотата на прекратяване на приема на статина поради подобни действия е била 4.4% срещу 2.2%; сигнификантно повишение на чернодробните ензими е регистрирано при 1.3% срещу 0.1% съответно.

Все още не е ясно какви са ефектите на интензивната липидопонижаваща терапия при пациенти на възраст >75 години и особено при тези с придружаващи хронични заболявания (най-вече бъбречни), които могат да увеличат риска за миопатия.

Първоначалните резултати от TNT бяха публикувани през април 2005 в New England Journal of Medicine. Анализът на данните сочи, че високите дози atorvastatin (80 mg дневно) при пациенти с анамнеза за коронарна болест водят до намаление на абсолютния (с 2.2%) и на релативния (с 22%) риск за значими сърдечносъдови инцидентни, в сравнение с ниските дози (10 mg дневно).

Отчетено е увеличение с 1% на абсолютния риск за сигнификантно повишение на чернодробните ензими в групата на интензивна липидопонижаваща терапия, като не са регистрирани значими разлики в стойностите на CPK (креатин фосфокиназата) между двете групи. (ИТ)

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 80 материал, свързани с atorvastatin

* atorvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Sortis (на Pfizer), Atoris (на KRKA) и др.

** TNT=Treating to New Targets

*** American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) http://www.acc.org и http://www.americanheart.org

Използван източник:

1. Wengen N., Lewis S., Herrington D. et al. Outcome of using high- and low-dose atorvastatin in patients 65 years of age or older with stable coronary disease. Ann Intern Med 2007; 147: 1-9 http://www.annals.org