Подрастващите момичета01/02/2008

Подрастващите момичета, които се хранят поне пет пъти седмично със своите родители, имат по-малък риск за хранителни разстройства, като анорексия и булимия, показаха резултатите от лонгитудинално проучване на д-р Dianne Neumark-Sztainer и сътр. oт University of Minnesota в САЩ, публикувани през януари в списание Archives of Pediatric and Adolescent Medicine (1).

Данните предполагат, че семейството може да играе ефективна роля в профилактиката на хранителните нарушения, чиято честота нараства прогресивно през последните години.

Проектът ЕАТ (Еаting Among Teens) oбхваща над 2500 подрастващи на територията на Minnesota, които са отговаряли на въпроси, свързани с хранителните им навици, предпочитани храни, използване на медикаменти за поддържане на теглото, характер на вътресемейните отношения. Събрана е информация за антропометричните показатели на участниците, включително индекс на телесна маса (ИТМ).

Въпросниците са били попълнени през 1999 и отново през 2004 година. Анализът на данните показва, че 26% от момичетата, които рядко се хранят със семействата си, използват различни нездравословни методи и средства за да контролират теглото си (лаксативи, медикаменти за отслабване, диуретици, самопредизвикани повръщания), спрямо 17% от тези, които се хранят над пет пъти седмично с членовете на своето семейство (р<0.001).

Фактори като ИТМ, социалноикономически статус, характер на вътресемейните отношения не променят статистическата значимост на посочената връзка. Авторите подчертават, че екстремните мерки за контрол на теглото имат множество негативни физиологични и психологични ефекти и могат да отключат появата на хранителни разстройства.

Позитивният ефект на храненето със семейството е наблюдаван само при момичета, като подобна зависимост не се установява при юношите. Причините за това засега остават неизвестни.

„Момичетата са много по-ангажирани в процесите на приготвянето и поднасянето на храната, освен това те по-лесно се повлияват от вътресемейните отношения, за разлика от момчетата,” е едно от възможните обяснения, според екипа на д-р Neumark-Sztainer. (КД)

Използван източник:

Neumark-Sztainer D., Eisenberg M. et al. Family meals and disordered eating in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162 (1): 17-22 http://archpedi.ama-assn.org