Неинвазивно подпомагане на хиперкапнията при муковисцидоза01/02/2008

Неинвазивната вентилация (NIV) при пациенти със стабилно протичаща муковисцидоза и хиперкапния в будно състояние подобрява симптомaтиката, диспнеята, нощната хиповентилация и пиковия физически капацитет, показаха резултати от проучване на Young и сътр., публикувани през януари в списание Thorax (1).

Муковисцидозата (кистичната фиброза) се характеризира с прогресиращо влошаване на белодробната функция. Тежкото белодробно заболяване нарушава газовата обмяна и увеличава дихателната работа в будно състояние и по време на сън.

Нощната неинвазивна вентилация с позитивно налягане е от полза при стабилната дневна хиперкапния, дължаща се на кифосколиоза, невромускулни заболявания и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). NIV подобрява дихателните показатели след еднократно нощно приложение и оксигенацията по време на физиотерапия.

Подобен вид терапия може да се окаже подходяща и за хиперкапнични пациенти, предвидени за трансплантация. Възможни усложнения са прекъсване на съня, изсъхване на секрецията и намаляване на клирънса на храчките.

Авторите предполагат, че нощната неинвазивна вентилация с позитивно налягане може да подобри функционалните и физиологичните резултати при болни със стабилно протичаща кистична фиброза с нарушена газова обмяна и дневна хиперкапния (парциално артериално налягане на въглероден двуокис – РаСО2>45 mmHg).

В рандомизираното, плацебо-контролирано проучване са участвали осем болни с муковисцидоза на средна възраст 37 години, индекс на телесна маса 21.1 kg/m2, форсиран експираторен обем за една секунда 35% от предвидения и средно РаСО2 52 mmHg.

Всички те са получавали в продължение на шест седмици терапия с плацебо, кислород и неинвазивна вентилация. Първичният критерий за оценка са специфично за муковисцидозата качество на живот, диспнея при усилие и дневна сънливост. Вторичните критерии са газовите показатели в будно състояние и сън, характеристика на съня, белодробна функция и пиков физически капацитет.

Резултатите показват, че в сравнение с останалите видове терапия, неинвазивната вентилация облекчава симптоматиката и подобрява качеството на живот, капилярното РаСО2 и физическия капацитет на болните.

Въпреки че не води до позитивен резултат по отношение на съня, белодробната функция или РаСО2 в будно състояние, методът може да се окаже подходящ при тежкото белодробно заболяване. (ОИ)

Използвани източници:

1. Young A., Wilson J., Kotsimbos T. et al. Randomised placebo controlled trial of non-invasive ventilation for hypercapnia in cystic fibrosis. Thorax 2008; 63: 72-77

http://thorax.bmj.com/current.dtl

2. Wijkstra P., Lacasse Y., Guyatt G. et al. A meta-analysis of nocturnal noninvasive positive pressure ventilation in patients with stable COPD. Chest 2003; 124: 337–43

http://www.chest.org