Най-значимите постижения в кардиологията за 200701/02/2008

Няколко нови изследвания върху генетиката и стволовите клетки, заедно с проучвания, които продължават дебата за приложението на коронарните стентове, са сред най-значимите постижения в кардиологията, според Американската кардиологична асоциация (AHA).

От 1996 насам, AHA прави годишни класации на най-важните открития, свързани с терапията на сърдечните заболявания и инсултите. Топ проучванията за 2007 са:

1. Геномно проучване (genomewide association – GWA) върху 14 000 случая на седем чести заболявания и 3000 контроли. Изследването има за цел да идентифицира гените, които са свързани със специфични заболявания (биполярно разстройство, коронарна болест, болест на Crohn, хипертония, ревматоиден артрит, тип 1 и тип 2 диабет), което ще даде възможност за създаване на нови средства за диагностика и лечение (1).

2. GWA за коронарна болест обобщава данните на две геномни проучвания за заболяването. Учените са използвали генетични данни от пациенти с коронарна болест от изследването Wellcome Trust Case Control Consortium и са ги сравнили с резултати от друго голямо проучване – German Myocardial Infarction Family Study. Анализът на данните показва няколко генетични локуса, които самостоятелно или в агрегати променят значително риска за развитие на коронарна болест (2).

3. Кардиопулмоналната ресусцитация само с гръдни компресии, може би ще се превърне в предпочитан метод при реанимиране на възрастни пациенти със сърдечен арест от немедицински персонал в извънболнични условия, особено при случаи на апнея и кратки периоди на нелекуван сърдечен арест. Резултатите са от проучването SOS-KANTO, които за първи път през последните 50 години могат да променят стандартите за кардиопулмонална ресусцитация (3).

4. Създаването на регионални звена, които да осъществяват бързо лечение на пациенти със STEMI, може да подобри значимо качеството на медицинските услуги. Препоръките са част от програмата Mission: Lifeline на AHA, която има за цел да създаде ефективна система за спешно лечение на STEMI (4).

5. Дългосрочното намаление на приема на сол повлиява благоприятно не само риска за повишено артериално налягане, но и тежестта на крайния изход от сърдечносъдови заболявания, показаха резултати от обсервационно проучване за превенция на хипертонията (5).

6. PCI като начална стратегия не намалява риска за фатален изход, миокарден инфаркт или друго значимо сърдечносъдово събитие при пациенти със стабилна коронарна болест, в сравнение с оптималната медикаментозна терапия, показват данни от проучването COURAGE. Цел на изследването е да сравни първоначалната стратегия с PCI плюс интензивна фармакологична терапия и промяна в начина на живот (оптимална консервативна терапия) със самостоятелното приложение на оптимална консервативна терапия за намаляване на риска за сърдечносъдови събития (6).

7. Генерации от функциониращи кардиомиоцити от миши спермогенитални стволови клетки ще са източник за изследвания за потенциално нови терапевтични приложения (7).

8. Проучването HORIZONS (Harmonizing Outcomes with RevascularIZatiON and Stents) показа, че различните антикоагуланти и медикамент-отделящите стентове са ефективни и безопасни при пациенти със STEMI и напълно оклудирана коронарна артерия, като не водят до сигнификантно увеличение на случаите на фатален изход и рекурентен МИ (8).

9. Медикамент-отделящите стентове са ефективни и безопасни за намаление на честотата на реваскуларизации на таргетните съдове при пациенти с най-висок риск за рестеноза на предходно блокирани артерии, без да увеличават честотата на фатален изход или МИ. Данните са от голямо канадско проучване, проведено в Ontario (9).

10. Артериалната хипертония и предхипертония често не се диагностицират в педиатричната популация, показаха изводите от проучване върху повече от 14 000 деца и подрастващи (10). (ИТ)

Използвани източници:

1. The Wellcome Trust Case Control Consortium. Genomewide association study of 14 000 cases of seven common diseases and 3000 shared controls. Nature 2007; 447: 661-678 http://www.nature.com

2. Samani N., Erdmann J., Hall A. et al. Genomewide association of coronary artery disease. New Engl J Med 2007; 357: 443-453 http://www.nejm.org

3. SOS-KANTO study group. Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO): An observational study. Lancet 2007; 369: 920-926

http://www.thelancet.com

4. Jollis J., Roettig M., Aluko A. et al. Implementation of a statewide system for coronary reperfusion for ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2007; 298: 2371-2380 http://jama.ama-assn.org

5. Cook N., Cutler J., Obarzanek E. et al. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of trials of hypertension prevention. BMJ 2007; 334: 885 http://www.bmj.com

6. Boden W., O’Rourke R., Teo K. et al. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med 2007; 12; 356: 1503-1516

7. Guan K., Wagner S., Unsoeld B. et al. Generation of functional cardiomyocytes from adult mouse spermatogonial stem cells. Circulation Research 2007; 100: 1615

http://circres.ahajournals.org

8. Late-breaking trial at the Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT 2007 http://www.tct2007.com

9. Tu J., Bowen J., Chiu M. et al. Effectiveness and safety of drug-eluting stents in Ontario. New Engl J Med 2007; 357: 1393-1402

10. Hansen M., Gunn P., Kaelber D. Underdiagnosis of hypertension in children and adolescents. JAMA 2007; 298: 874-879