Keppra повлиява ефективно пристъпите при болни с мозъчни тумори01/02/2008

Keppra* (levetiracetam) (www.keppra.com) на UCB e ефективно и безопасно средство за повлияване на пристъпите при първични или метастатични мозъчни тумори, като успоредно с това не намалява ефекта от химиотерапията или други антиепилептични медикаменти, показаха резултатите от проучване представено на годишната среща на American Epilepsy Society през 2007 (1).

Мозъчните тумори често пъти са съпроводени от пристъпи, които налагат прилагането на антиепилептични медикаменти. Проблем при тази група пациенти е, че химиотерапевтичните средства, както и по-голямата част от антиепилептичните медикаменти се метаболизират от чернодробия цитохром P450 (CYP450), което може да повиши риска за неблагоприятни лекарствени взаимодействия и реакции.

„Взаимодействието между двете групи медикаменти може да предизвика повишен метаболизъм на химиотерапевтичните средства и намаление на тяхната ефективност, или понижение на ефективността на антиепилептичните медикаменти и повишена честота на пристъпи. Keppra не се метаболизира в черния дроб, поради което е с предимство пред другите антиепилептични медикаменти при тази група болни,” заяви д-р Jennifer Connely от Medical College of Wisconsin и водещ автор на доклада.

Резултатите от ретроспективното проучване показват, че приложението на levetiracetam e довело до пълна липса на пристъпна симптоматика при 80% от изследваните болни с мозъчен тумор. Данни от предходни изследвания сочат, че медикаментът може да намали с повече от 50% пристъпната симптоматика при почти всички пациенти.

Авторите са проучили болни на възраст над 18 години, диагностицирани с първични или метастатични мозъчни тумори и доказана пристъпна активност, които са лекувани с levetiracetam (самостоятелно или в комбинация с други антиепилептични средства).

Резултатите показват, че след период на проследяване от 24 месеца, 80% от изследваните не са имали пристъпна симптоматика, като от тях 80% са били на монотерапия с Keppra в средна дневна доза 2150 mg. Не е отчетена съществена разлика в периодите без пристъпна симптоматика в зависимост от различните подвидове неоплазми. Като цяло медикаментът е толериран добре и не е повлиял ефективността на противотуморното лечение.

По време на конгреса, UCB съобщи резултати от фаза 3 клинично проучване с нова лекарствена форма на levetiracetam с удължено действие – Keppra XR. Приложението на медикамента като допълваща терапия е свързано със сигнификантно намаление на честотата на парциални пристъпи при възрастни пациенти с рефрактерна епилепсия.

„Еднократният дневен прием на Keppra с удължено действие при болни с парциални пристъпи е ефективно и се толерира добре,” заяви д-р Iris Loew-Fridriech, директор в UCB.

Проучването е многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и има за цел да изследва ефективността, безопасността и поносимостта на levetiracetam с удължено действие (2х500 mg) веднъж дневно като допълваща терапия при 158 пациенти (12-70 години) с рефрактерна епилепсия и парциални пристъпи.

След период на проследяване от 12 седмици, средната честотата на парциални пристъпи е намаляла сигнификантно в активната група, в сравнение с плацебо групата (46.1% срещу 33.4%, р=0.038). Приложението на медикамента е довело до 75-100% намаление на седмичните пристъпи при 24% от изследваните на терапия с levetiracetam с удължено действие, в сравнение с 11.4% в контролната група. Новата лекарствена форма е толерирана добре, като най-честите неблагоприятни странични ефекти са били сомнолентност, гадене, назофарингит и световъртеж. (ИТ)

Използван източник:

1. American Epilepsy Society 61st Annual Meeting: Abstract 3.239. Presented December 4, 2007 http://www.aesnet.org/go/meetings-and-events/annual-meeting

* Keppra (levetiracetam) филм-таблетки 250, 500 и 1000 mg е регистриран в България (www.bda.bg)

Допълнителна информация за Keppra:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Keppra e ефективен при резистентна на терапия генерализирана епилепсия. MD 2007; Брой 6 (септември)

Keppra е ефективен и при парциални гърчове при малки деца. MD 2007; Брой 4 (юни)

Keppra с нова индикация като допълваща терапия. MD 2007; Брой 2 (март)

Keppra с нова индикация за приложение. MD 2006; Брой 7 (септември)

Keppra одобрен като допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия. MD 2006; Брой 5 (юни)

Нова лекарствена форма на Keppra. MD 2006; Брой 3 (април)

Keppra ефективен при идиопатична генерализирана епилепсия. MD 2005; Брой 10 (декември)

Keppra ефективен и като първа линия монотерапия при епилепсия MD 2005; Брой 8 (октомври)