Измерването на азотния окис (NO)01/02/2008

Измерването на азотния окис (NO) в издишания въздух може да определи терапевтичния отговор към инхалаторните кортикостероиди (ICS) при пациенти с хронична кашлица, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в списание Mayo Clinic Proceedings (1).

Болните с повишени стойности на издишания NO имат по-голяма вероятност да се повлияят от лечението с ICS, за разлика от тези със стойности в референтните граници, като провеждането на теста е по-подходящо при хора, при които се предполага заболяване с етиология, чувствителна на кортикостероидна терапия.

Измерването на NO осигурява точна оценка на еозинофилното възпаление на долните дихателни пътища и отговаря на еозинофилията в храчката и хиперреактивността на дихателните пътища. Тестът се използва в диагностицирането на бронхиалната астма и за контрол на ефекта от лечението при заболяването, като е установено, че нивата на NO са увеличени при пациентите с хронична кашлица, дължаща се на астма.

Ретроспективното проучване е проведено за среден период от една година и включва 114 пациента. Те са били оценявани за ХК чрез провеждане на метахолинов тест и количество азотен окис отделен с въздуха. При 64 пациента е започната терапия с ICS или дозите на ICS са увеличени. При 41 от тях са регистрирани високи нива на NO, като при 38 участника (88%) е наблюдавано сигнификантно подобрение от терапията на кашличния синдром.

От 23 участника, на които са назначени ICS при нормални стойности на азотен окис, само двама са имали подобрение на ХК. В групата на отговорилите на ICS, бронхиалната астма превалира като диагноза, докато GERD и синдромът на резистентност на горните дихателни пътища са най-честите заболявания при останалите участници.

Хроничната кашлица при астма или еозинофилен бронхит най-често се повлиява от приложението на ICS. В настоящите указания за диагностициране на астма се препоръчва провеждане на функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест, метахолинов тест, кожно-алергични проби, образна диагностика, еозинофилия в храчка.

При отрицателен метахолинов тест практически се изключва астма и не е необходимо назначаването на ICS. При положителен тест, резултатите са неспецифични и трябва да се изключи GERD и синдром на резистентност на горните дихателни пътища, както и други заболявания. (КП)

Използвани източници:

1. Hahn P., Morgenthaler T., Kaiser G. Use of exhaled nitric oxide in predicting response to inhaled corticosteroids for chronic cough. Mayo Clin Proc. 2007;82:1350-1355

http://www.mayoclinicproceedings.com