Деца родени с много ниско тегло01/02/2008

Децата, родени с много ниско тегло за гестационната си възраст, които приемат адаптирани млека, обогатени с глутамин през първия месец от живота си, имат почти 90% по-малък риск да развият атопичен дерматит, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо контролирано проучване на д-р Anemone van den Berg и сътр. от VU University Medical Center в Амстердам, публикувани през ноември в списание Archives of Pediatric and Adolescent Medicine (1).

„Няколко клинични изследвания проследяват ефекта на обогатените с глутамин адаптирани млека и парентерални разтвори за хранене върху заболеваемостта (алергии, астма, инфекциозна патология) при новородените с много ниско тегло. Резултатите от тези изпитвания могат да определят насоките по отношение на храненето на тези рискови деца в клиничната практика в бъдеще,” коментира д-р van der Berg.

Проследени са 77 новородени за период от една година. Те са били разделени в две групи – терапевтична (n=37), получавала формула, обогатена с глутамин (L-glutamine, 0.3 g/kg дневно) от третия до 30-ия ден и контроли (n=40). С помощта на въпросници е била събрана необходимата информация относно честотата на алергичните и инфекциозни заболявания през първата година.

Анализът на данните показва, че вероятността за появата на атопичен дерматит е с 87% по-малка при кърмачетата от терапевтичната група, в сравнение с контролите (odds ratio, OR 0.13). Не е установена сигнификантна разлика по отношение на бронхиалната хиперреактивност (OR 0.34), както и на честотата на дихателните (OR 0.99) и гастроинтестиналните инфекции (OR 1.25) между двете групи.

„Обогатените с глутамин адаптирани млека водят до намаляване на честотата на атопичния дерматит при родените с много ниско тегло за гестационната си възраст, без да повлияват значимо заболеваемостта от астма и инфекции през първата година от живота,” твърдят авторите. (КД)

Използван източник:

1. van der Berg A., van Zwol A, et al. Glutamine-enriched enteral nutrition in very low-birth-weight infants: Effect on the incidence of allergic and infectious diseases in the first year of life. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161(11): 1095–1101 http://archpedi.ama-assn.org