Cinacalcet намалява хиперкалциемията при неоперабилни болни с рак на паращитовидната жлеза01/02/2008

Cinacalcet hydrochloride* е ефикастно средство за намаляване на хиперкалциемията при близо две трети от пациентите с карцином на паратиреоидните жлези, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (1).

Лечението с медикамента може да бъде нова терапевтична възможност при болните с неоперабилен паратиреоиден карцином или метастазирал карцином, тъй като главната причина за заболеваемост и смъртност при тези пациенти е тежката хиперкалциемия в следствие на неконтролируемото действие на повишения паратхормон (PTH).

В мултицентърното, отворено проучване, са участвали 29 души с неоперабилен карцином на паращитовидните жлези, лекувани в различни центрове в Европа и САЩ. Изследването е протекло в две фази: титриране на дозата и поддържаща фаза.

Крайната цел на проучването е била намаляване на серумния калций най-малко с 1 mg/dl (0.25 mmol/l) в края на първата фаза. Началният прием на cinacalcet е бил 30 mg два пъти дневно, като дозите са повишавани на всяка втора седмица за период от 16 седмици до максимално 90 mg четири пъти дневно, до достигане на серумно ниво на калций </=10 mg/dl (2.5 mmol/l) или до поява на нежелани странични действия, ограничаващи по-нататъшното титриране на дозата.

При всички пациенти при започване на проучването са били повишени значително както средните серумни стойности на електролита (14.1+/-0.4 mg/dl), така и тези на PTH (697+/-94 pg/ml). В края на фазата на титриране при 62% от участниците се е наблюдавало понижаване на нивото на калций с най-малко 1.0 mg/dl (отговорили на лечението), като средната редукция е била до 12.4+/-0.5 mg/dl.

При 18 пациенти с тежка хиперкалциемия понижаването на серумния калций е било значимо – от 15.0+/-0.5 до 11.2+/-0.3 mg/dl (р<0.001).

Най-голям ефект е бил регистриран при пациентите с най-високи изходни нива на калций.

Нивата на РТН също са показали склонност към понижаване, но несигнификантно – средно 635+/-73 pg/ml (-4.6%).

Проследени са били и ефектите върху двата маркера за костен обмен (bone turnover) – костна фракция на алкалната фосфатаза (маркер за костното изграждане) и N-telopeptide (маркер за костна резорбция), като в края на фазата на титриране костната АФ се е увеличила с 103%, а серумните стойности на N-telopeptide – с 49%.

Най-честите нежелани лекарствени реакции, наблюдавани в хода на проучването, са били гадене, повръщане, главоболие и фрактури (21%).

Cinacalcet е първият представител на нов клас медикаменти – калциеви миметици, който инхибира освобождаването на РТН от туморните клетки чрез повишаване на чувствителността на калциевите рецептори в паращитовидните жлези.

Той е относително ново лекарство, одобрено от FDA за лечение на хиперкалциемията при паратиреоиден карцином и вторичен хиперпаратироидизъм (ХПТ) при пациенти в краен стадий на бъбречна недостатъчност с поддържаща диализна терапия.

Досегашните средства, прилагани за корекция на хиперкалциемията при това заболяване, действат чрез блокиране на костната резорбция посредством освобождаване на калция от скелетната мускулатура, без да оказват влияние върху нивата на РТН.

Паратиреоидният карцином е рядко злокачествено заболяване, с честота около 0.5-4% от всички пациенти, лекувани оперативно по повод първичен хиперпаратиреоидизъм. Най-често туморът е солитарен, въпреки че има съобщения и за случаи на двоен паратиреоиден карцином. Този тумор има висока склонност за локално рецидивиране, метастазиране в локалните лимфни възли и в далечни органи.

Предоперативната диагноза на паратиреоидния карцином е трудна. Най-често диференциалната диагноза между доброкачествен паратиреоиден аденом и карцином се поставя интраоперативно (наличие на локална инвазия) и хистологично. Някои клинични белези (тежка хиперкалциемия, силно повишени нива на паратиреоиден хормон и наличие на цервикална туморна маса) могат да са суспектни за малигненост на лезията.

Главните причини за морбидността и смъртността на пациентите са хиперкалциемията и костното заболяване (osteitis fibrosa cystica). Възможностите за лечение на пациенти с рефрактерен и метастазирал тумор са ограничени, тъй като паращитовидният карцином има много ниска степен на чувствителност към химио- и лъчетерапия.

Ранната хирургическа резекция на паращитовидната жлеза е единственото лечение на заболяването. За съжаление, в 50% от случаите до петата година след операцията, се наблюдава рецидив на болестта. (КП)

* Cinacalcet HCl с търговското име Mimpara на фирмата Amgen Europa, е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Silverberg S., Rubin M., Faiman C. et al. Cinacalcet hydrochloride reduces the serum calcium concentration in inoperable parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 3803-3808

http://jcem.endojournals.org