Аnacetrapib е ефективен за лечение на дислипидемия, без да повишава артериалното налягане01/02/2008

Новият инхибитор на холестерил естер-трансфериращия протеин (CETP) – anacetrapib – води до много по-изразено повишаване на нивата на HDL-холестерола (HDL-С) в сравнение с други експериментални средства от същия клас и има сравним със статините понижаващ LDL-холестерола (LDL-С) ефект, показаха резултатите от две проучвания, публикувани през декември в списание Lancet (1).

Аnacetrapib не води до повишаване на артериалното налягане, сочат данните от 24-часовото амбулаторно проследяване на пациентите, лекувани с медикамента във второто от двете изследвания. Това показва, че нежеланото странично действие, довело до преустановяване през 2006 година от фирма Pfizer на изследователската програма за развитие на torcetrapib (2, 3), не е клас ефект на инхибиторите на CETP.

Аnacetrapib (МК-0859 на Merck & Co) е активен перорален селективен CETP инхибитор (в процес на разработка) за лечение на дислипидемия – първична хиперхолестеролемия и смесена хиперлипидемия. Той се изследва в клинични проучвания, прилаган като монотерапия или в комбинация със статин.

При експериментални модели anacetrapib инхибира медиирания от CETP транспорт на холестероловия естер и триглицеридите между липопротеините, което води до намаляване на LDL-С за сметка на повишаване на HDL-С.

Активирането на CETP се свързва с ускорен процес на атеросклероза, а ниските нива на HDL-С – с повишена честотата на сърдечносъдови инциденти при пациенти с изявена коронарна болест на сърцето, дори и при ниски нива (<1.8 mmol/l) на LDL-С (4). Тези нива на LDL-С се препоръчват като прицелни при подобна популация пациенти.

Стойностите на HDL-С са от по-голямо значение от тези на LDL-С за намаляване на риска за кардиоваскуларни събития – при пациенти с много ниско ниво на LDL-С (<1.5 mmol/l) – повишаването на HDL с 10 mg/dl (0.26 mmol/l) води до допълнително редуциране на този риск с 10% (5).

Поради тези установени факти, медикаменти, които са ефективни за инхибиране на CETP и за увеличаване на ниския HDL-С, се смятат за много обещававаща терапия за допълнително намаляване на риска за сърдечносъдови инциденти (отвъд възможностите на статините).

Резултатите от едното проучване показват дозозависимо увеличаване на HDL-С (максимално с 129%) и понижаване на LDL-С (максимално с 38%) при пациенти с дислипидемия. Пиковите ефекти са наблюдавани при прилагане на дозите от 150 и 300 mg.

Максималното понижаване на LDL-C с anacetrapib като монотерапия има съпоставима ефикасност с 20 mg atorvastatin или с 40 mg simvastatin. Комбинираното прилагане на atorvastatin 20-80 mg и anacetrapib 60 mg води до допълнително понижаване на LDL-C с 50-60%. (ОИ)

Използвани източници:

1. Krishna R., Anderson M., Bergman A. et al. Effect of the cholesteryl ester transfer protein inhibitor, anacetrapib, on lipoproteins in patients with dyslipidaemia and on 24-h ambulatory blood pressure in healthy individuals: two double-blind, randomised placebo-controlled phase I studies. Lancet 2007; 370:1907-1914 http://www.thelancet.com

2. Nissen S., Tardif J-C., Nicholls S. et al for the ILLUSTRATE investigators. Effect of torcetrapib on the progression of coronary atherosclerosis. N Engl J Med 2007; 356: 1304-1316 http://content.nejm.org

3. Янкова Д. Torcetrapib води до по-високо от очакваното повишаване на систолното налягане. MD 2006, бр. 10/ декември: 69-70 http://mbd.protos.bg

4. Barter P., GottoA., La Rosa J. et al. HDL cholesterol, very low levels of LDL Cholesterol, and Cardiovascular Events. NEJM 2007; 357:1301-1310 http://content.nejm.org

5. deGoma Е., Leeper N., Heidenreich P. Clinical significance of high-density lipoprotein cholesterol in patients with low-density lipoprotein cholesterol. J Am Coll Cardiol 2008, 51:49-55 http://content.onlinejacc.org/content/vol51/issue1/index.dtl