Zometa намалява ефективно риска за остеопоротични фрактури01/12/2007

Еднократна годишна инфузия на zoledronic acid (Zometa)* намалява ефективно риска за вертебрални и бедрени фрактури за тригодишен период при постменопаузални жени с остеопороза, показаха резултати от международното двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано проучване HORIZON**, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

„Еднократната интравенозна инфузия на zoledronic acid намалява костния обмен и подобрява костната плътност за период от 12 месеца при постменопаузални жени с остеопороза,” заяви д-р Dennis Black от University of California и водещ автор на анализа.

Остеопорозата е най-честото метаболитно костно заболяване, което засяга около 10 милиона души в САЩ. Смята се, че около половината от жените над 50-годишна възраст ще имат поне една фрактура на кост в рамките на живота им, което е важна причина за инвалидизация.

Пероралните бисфосфонати намаляват остеокласт-медиираната костна резорбция, чрез което редуцират честотата на бедрените и невертебралните фрактури при жени, но нередовният им прием е свързан с компрометиране на ефикасността на терапията.

Терапията със zoledronic acid е свързана със 70% намаление на риска за морфометрични вертебрални фрактури (3.3% срещу 10.9% в плацебо групата); намалението на риска за бедрени фрактури е било 41% (1.4% срещу 2.5% в плацебо групата), а намалението на риска за невертебрални фрактури, клинични фрактури и клинични вертебрални фрактури е било съответно 25%, 33% и 77% (р<0.001).

Приложението на медикамента е било свързано и със сигнификантно подобрение на костната минерална плътност (КМП) и маркерите за костен метаболизъм.

В групата със zoledronic acid е регистрирана по-висока честота на предсърдно мъждене (50 срещу 20 пациенти в плацебо групата, р<0.001), а по отношение на останалите неблагоприятни странични ефекти (включително промени в бъбречната функция), не са отчетени значими разлики между двете групи.

В изследването са включени 3889 жени с еднократна 15-минутна инфузия на zoledronic acid (5 mg) и 3876 с плацебо. Пациентките са били на възраст 65-89 години (средно 73 години); индекс на телесна маса 25.3 kg/m2; T-скор на КМП на шийката на фемура по-малък от -2.5, със или без данни за вертебрални фрактури, или Т-скор по-малък от -1.5 и рентгенологични данни за поне две леки или една умерено тежка вертебрални фрактури.

Всички болни са получавали калций (1000-1500 mg) и витамин D (400-1200 IU) всеки ден и са проследени за три години с периодични клинични прегледи на 6, 12, 24 и 36 месец.

Първични крайни точки са били развитието на вертебрални фрактури при пациентки, които не получават друга терапия за остеопороза, както и честота на бедрени фрактури. Вторични крайни точки са били костната минерална плътност (KMP), маркери на костния обмен и показатели за безопасност на терапията.

Анализът на данните показва, че приложението на zoledronic acid е свързано с намаление на:

* честотата на фрактурите на местата, типично засегнати от остеопороза – бедро, гръбначен стълб, китки

* фрактурите на гръбначния стълб със 70%

* бедрените фрактури с 41%

* фрактурите на гръбнака, което се е задържало за целия период на наблюдение: 60% през първата година; 71% през втората година; 70% през третата година

* честотата на невертебрални фрактури с 25%

* честотата на клинични фрактури с 33%

Еднократната годишна инфузия на zoledronic acid намалява сигнификантно риска за вертебрални, бедрени и други фрактури за тригодишен период, като терапията е безопасна и като цяло – добре толерирана.

Като се има предвид сравнително ниския комплаянс към пероралните бисфосфонати в клиничната практика, еднократната годишна инфузия на zoledronic acid може да се превърне в обещаващ метод за намаление на риска за фрактури при постменопаузални жени, е заключението на авторите.

Въвеждането в практиката на перорални бисфосфонати със седмично и месечно приложение, доведе до подобрение в комплаянса на пациентите, е становището на проф. Juliet Compston от University of Cambridge School of Clinical Medicine, изразено в уводна статия в същия брой на списанието (2). Резултатите от HORIZON дават надежда, че ефективността на zoledronic acid в еднократна венозна инфузия годишно ще увеличи в още по-голяма степен удобството за пациентите.

От наличните медикаменти за лечение на остеопороза, само alendronate, risendronate и strontium ranelate имат подобна на регистрираната в проучването ефективност за превенция на остеопоротичните фрактури. Поради това, тези медикаменти трябва да се считат за основно средство за профилактика при пациентки с висок риск за фрактури.

В клиничната практика, изборът на медикамент зависи от различни фактори, между които и предпочитанието на пациентите, поради което еднократната венозна инфузия със zoledronic acid може да се превърне в желано средство за лечение. Подобна терапия е особено подходяща при жени, които се лекуват за фрактури в болнични условия и при които първата инфузия с медикамента може да се приложи още по време на хоспитализацията.

Единственият друг бисфосфонат, одобрен за интравенозно приложение е ibandronate, който се дозира веднъж на три месеца като болусна инжекция, но за него липсват данни за редукцията на невертебралните фрактури. (ИТ)

* Zometa (zoledronic acid) на Novartis е регистриран в България (www.bda.bg)

** HORIZON – Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Zometa подобрява костната минерална плътност при адювантна терапия за рак на гърдата, МД, 2005, Бр. 6, Юли

Бисфосфонатите за интравенозно приложение увеличават риска от остеонекроза на челюстта, МД, 2005, Бр. 6, Юли

Превенция и терапия на остеопорозата, МД, 2005, Бр. 6, Юли

Използвани източници:

1. Black D., Delmas P., Eastell R. et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007; 356: 1809-1822 http://www.nejm.org

2. Comston J. Treatment for osteoporosis – looking beyond the HORIZON. N Engl J Med 2007; 356: 1878-1880