Значими рискови фактори за прогресиране на тлеещ (асимптоматичен) миелом01/12/2007

Значими рискови фактори за прогресиране на тлеещ (асимптоматичен) миелом в симптоматично заболяване са серумни нива и тип на моноклоналния протеин, наличие на леки вериги в урината, степен на костномозъчна инфилтрация с моноклонални плазмоцити и намаляване на останалите имуноглобулини, показаха резултатите от изследване на Kyle и сътр., публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Тлеещият миелом е нарушение на плазмоклетъчната пролиферация с висок риск за прогресиране към симптоматичен мултиплен миелом или амилоидоза.

В проучването са участвали пациенти (276 души) с поставена диагноза тлеещ миелом (серумни нива на моноклонални протеини>/=30 g/l или нива на плазмоцитите в костния мозък =/>10%, без наличие на органни увреждания), при които е проведено 20-годишно проследяване. За този период от време, 59% (163 души) са развили симптоматичен миелом или амилоидоза.

Кохортата е стратифицирана в три прогностични групи при първоначалната диагноза – плазмоцитна костномозъчна инфилтрация >/=10% и нива на серумните моноклонални протеини>/=30g/l; плазмоцтина костномозъчна инфилтрация>/=10% и нива на серумните моноклонални протеини <30g/l; плазмоцтина костномозъчна инфилтрация /=30 g/l.

Общият риск за прогресиране е бил 10% за първите пет години, 3% за следващите пет и 1% за последвалия десетгодишен период, като кумулативната честота е била 73% за 15 години. (ОИ)

Използвани източници:

1. Kyle R., Remstein E., Therneau T. et al. Clinical course and prognosis of smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. The New England Journal of Medicine 2007; 356:2582-90

http://content.nejm.org