Thalidomide подобрява преживяемостта при възрастни пациенти с мултиплен миелом01/12/2007

Добавянето на thalidomide към стандартното лечение с melphalan и prednisone (MP) може да удължи свободния от прогресиране на заболяването период и цялостната преживяемост при новодиагностицирани възрастни (над 65 години) пациенти с мултиплен миелом, показаха рецултатите от проучване на френски изследователи, публикувани през октомври в списание Lancet (1). Основният извод на авторите, е че thalidomide трябва да се добавя към MP режима.

Според тях, melphalan/prednisone/thalidomide (MPT) трябва да се превърне, поне на настоящия етап, в стандартна терапия на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиплен миелом (ММ).

„След 50 години неуспешни опити за откриване на нов и по-ефективен лечебен подход, сега разполагаме с убедителни доказателства, които подкрепят въвеждането на MPT като стандартна терапия при възрастни пациенти с мултиплен миелом“, коментират в придружаваща редакционна статия д-р Antonio Palumbo и д-р Mario Boccadoro, от Университета в Торино, Италия (2).

Хематолозите трябва да имат предвид, че MPT води до по-висок риск за тромбемболизъм и периферна невропатия, в сравнение с MP.

Честотата на тромбозите е била намалена с помощта на enoxaparin 40 mg/ден, прилаган през първите 4-6 месеца от лечението с MPT. Подобна профилактика може да понижи риска за тромбемболизъм при подобна популация под 5%.

Известно е, че thalidomide има изразена антитуморна активност при пациенти с релапсиращ или рефрактерен ММ, но ползите от него при новодиагностицирани случаи досега не бяха установени.

„Когато се прилага в комбинация с melphalan и prednisone, thalidomide повишава вероятността за терапевтичен отговор, включително за пълен отговор, като удължава свободната от заболяване преживяемост, но повишава токсичните ефекти и не подобрява значимо цялостната преживаемост“, коментират авторите на проучването.

За петгодишен период, 447 пациенти на възраст от 65 до 75 години с новодиагностициран ММ стадий II или III са били рандомизирани на една от трите терапии: MP, MPT или автоложна трансплантация на стволови клетки и melphalan 100 mg/m2 (MEL100). Във всички терапевтични групи е бил прилаган също така clodronate, в доза 1040 mg/ден.

След среден период на проследяване от 36.8 месеца, пациентите на MPT режим са имали по-добра преживяемост, в сравнение с останалите две групи. Пациентитите, получавали MEL100 и MP, са имали сходна преживяемост.

Средната преживяемост на пациентите, получавали MPT, е била 51.6 месеца спрямо 33.2 месеца при лекуваните с MP и 38.3 месеца при взималите MEL100.

Thalidomide e бил прилаган в доза 200 mg/ден при участниците на възраст 65-75 години и в доза 100 mg/ден при случаите над 75 години (отделна група).

Смъртността през първите три месеца от лечението е била 9% при лечение с MEL100, 7% – с MP и 2% – с MPT.

При получавалите MPT е била регистрирана по-висока честота на неутропения, в сравнение с MP, като при 12% от лекуваните с thalidomide са възникнали тромбози или белодробен емболизъм.

Нехематологичните токсични ефекти степен =/>3 са били по-малко в групата на MP, в сравнение с MPT или MEL100; тежки инфекции или сърдечни токсични ефекти са наблюдавани най-често при пациентите, получавали MEL100.

Комбинацията thalidomide и dexamethasone получи одобрение от FDA да се прилага при новодиагностицирани случаи на ММ.

Melphalan остава есенциална компонента на всяка индукционна терапия при ММ, въпреки наличието на нови средства (2).

Данни показаха, че пациенти с новодиагностициран ММ, получавали комбинацията thalidomide и dexamethazone или съответно комбинацията melphalan и prednisone постигат сходни крайни резултати.

Над 85 000 души в Европа се лекуват в момента поради мултиплен миелом, като се очаква около 25 000 да завършат летално до края на тази година. (ДЯ)

За допълнителна информация

1.Медицинска база Дани (http://mbd.protos.bg):

Обещаващи терапии. МД 2005, бр. 1/февруари

Таргет терапия при мултиплен миелом. МД 2005, бр. 6/юли

Thalidomide – ефективен като поддържаща терапия на myeloma multiplex. МД 2007, бр. 4/юни

2.www.multiplemyeloma.org/treatments/3.04.php

Използвани източници:

1.Facon T., Mary J., Cyrille Hulin C. et al., on behalf of the Intergroupe Francophone du Myelome. Melphalan and prednisone plus thalidomide versus melphalan and prednisone alone or reduced-intensity autologous stem cell transplantation in elderly patients with multiple myeloma (IFM 99–06): a randomised trial.

Lancet 2007, 370:1209-1218 http://www.thelancet.com

2.Palumbo A., Boccadoro M. A new standard of care for elderly patients with myeloma. Lancet 2007, 370:1191-1192