Telbivudine01/12/2007

Telbivudine* е по-ефективен от adefovir** за лечение на хронична инфекция с хепатит В вирус (HBV), показаха резултатите от рандомизирано, плацебо контролирано проучване, публикувани през октомври в списание Annals of Internal Medicine (1).

Целта на изследването е да сравни антивирусната ефективност на двата нуклеозидни аналози (инхибитори на обратната транскриптаза) – telbivudine и adefovir dipivoxil – при HBeAg-позитивни пациенти с хронична HBV инфекция*** и проследяване на състоянието им след преминаване от терапия с adefovir към терапия с telbivudine.

В проучването са взели участие 135 пациенти с хронична HBV инфекция, които са лекувани с telbivudine или съответно с adefovir в продължение на 52 седмици (група А и група В) или с adefovir в продължение на 24 седмици, който след това е заменен с telbivudine за 28 седмици (група С), като резултатите са отчитани на 24 и 52 седмица.

Първична крайна цел на проучването е била намаляването на вирусната ДНК на 24 седмица, а вторична крайна цел – редукцията й на 52 седмица.

Анализът на резултатите показва значимо понижаване на вирусната ДНК в група А в сравнение с другите две групи, като нивото й е било толкова понижено, че се е доказвало трудно при повечето от пациентите дори с помощта на полимеразна верижна реакция (PCR) на 24 седмица.

Средната остатъчна HBV-ДНК на 52 седмица е била по-ниска при болните, лекувани продължително (група А) или преминали на telbivudine (група С), в сравнение с пациентите, които са били на терапия само с adefovir (група В).

И в трите групи, честотата на странични реакции е била ниска, като най-честите оплаквания са били: световъртеж, главоболие, кашлица, диария, гадене, болки в корема, кожни обриви и отпадналост. От лабораторните изследвания са били регистрирани повишени стойности на чернодробни ензими, амилаза, липаза и креатин киназа.

„Telbivudine постига по-силна и продължителна супресия на HBV-ДНК в сравнение с adefovir след 24-седмично лечение,” коментират авторите на проучването. „След 52 седмици, супресията на вирусната ДНК е значително по-висока при лекуваните с telbivudine или при преминалите на такова лечение след 24-седмична терапия с adefovir”. (КП)

* telbivudine (Sebivo на Novartis) бе одобрен през април 2007 година от ЕMEA да се прилага в страните от ЕС, вкл. в България, за лечение на хронична инфекция с HBV и данни за вирусна репликация: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/sebivo/H-713-bg1.pdf

Положителното становище е базирано на резултати от проучването GLOBE – най-голямото изследване, което включва хепатит В е-антиген (HBeAg)-позитивни и HBeAg-негативни пациенти, при които са сравнени telbivudine и lamivudine.

Telbivudine е специфичен и селективен нуклеозиден аналог, който инхибира ДНК синтеза на HBV. Той е еднакво ефективен както при HBeAg-позитивни, така и при HBeAg-негативни пациенти. Терапевтичният отговор към него се отчита чрез измерване на супресията на HBV-ДНК, нормализиране на аланин-аминотрансферазата (ALT) и загуба на HbeAg.

** adefovir dipivoxil (Hepsera на Gilead Sciences) е одобрен от EMEA за приложение в ЕС, вкл. в България: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/hepsera/H-485-PI-bg.pdf

***Вирусът на хепатит В е ДНК вирус. В зависимост от имунния отговор на пациента, инфекцията може да протече асимптомно, остро или хронично. Eдинствен източник на заразата е човекът. В България установените хронични вирусоносители на HBV са над 450 000 души. Целта на лечението при хроничния хепатит B е да се постигне дълготраен контрол върху размножаването на вируса.

Нуклеозидните аналози се използват главно при продължителна терапия за увеличаване на възможността за постигане на HBeAg сероконверсия при HBeAg-позитивни пациенти и/или за поддържане на ремисията при HBeAg-позитивни и негативни болни.

Целта на антивирусното лечение при хроничен хепатит B е да се постигне адекватно инхибиране на репликацията (размножаването) на вируса в хепатоцитите (вирусологична ремисия), което да позволи на тези клетки да се възстановят.

Използван източник:

1. Chan H., Heathcote J., Marcellin P. et al. Treatment of hepatitis B antigen-positive chronic hepatitis with telbivudine or adefovir: a randomized trial. Ann Intern Med. Published online October 1, 2007 http://www.annals.org