Социалната роля на генеричните лекарства01/12/2007

„Социални аспекти на националната лекарствена политика. Сътрудничество между здравните институции, съсловните и пациентските организации и фармацевтичната индустрия” бяха темите на Националния фармацевтичен форум на Сдружението на българските фармацевтични производители (СБФП), който се състоя през ноември в хотел Шератон в София.

Основният акцент в презентациите на лекторите беше социалната роля на българските генерични лекарства в решаването на целите на националната лекарствена политика за предоставяне на достъп до икономически ефективна лекарствена терапия за българските пациенти.

Генеричните лекарства спестяват огромни средства на бюджета, като допринасят за постигане на по-добър достъп до лекарствена терапия за пациентите. Конкурентният пазар е най-ефективният метод за оптималното разпределяне на ресурси и постигането на такива спестявания в полза на обществото и на крайните потребители.

Страните от ЕС спестяват 20 милиона евро годишно от здравните си бюджети, използвайки генерични медикаменти.

На Форума беше констатирано, че са необходими мерки за повишаване на информираността на пациентите и обществото за ползите от употребата на генерични лекарства, както и мерки за насърчаване на изписването и отпускането на генерични лекарства от лекарите и фармацевтите.

Лекарите и фармацевтите трябва да разберат, че генеричните лекарства носят ползи както за държавата и обществените фондове, така и за самите пациенти, като им предоставят възможност за получаване на здравни грижи на достъпни цени.

Беше изтъкната необходимостта от хармонизиране на българското законодателство в съответствие с препоръките на Фармацевтичния форум към Европейската комисия за премахване на бариерите пред регулацията на ценообразуването за лекарства, които не се заплащат от обществените фондове и за създаване на условия за насърчаване на развитието на конкурентен генеричен пазар (препоръки № 4 и № 6 от доклада на G10 High Level Group on Medicines).

В презентациите се отбеляза, че ценообразуването на оригинални и генерични лекарства не трябва да се обвързва, тъй като това води до блокиране на свободната конкуренция в сектора (Pharma Forum progress report, June 2007).

Фармацевтичният форум обръща сериозно внимание, върху „опасната практика на „обвързване на цените”, която може да доведе до нелоялна конкуренция и до изтласкване на генерични продукти от пазара, посредством последователни намаления на цената на оригиналния референт”.

Българските фармацевтични фирми се стремят едновременно да предоставят конкурентноспособни цени и да осигурят стабилно развитие на националната индустрия в дългосрочен план.

Сдружението на българските фармацевтични производители, като пълноправен член на Европейската генерична асоциация, препоръчва да се приемат и въведат в България следните приоритети:

1. Да се въведе последователна и кохерентна генерична лекарствена политика

2. Да се предостави възможност за автоматично одобрение на цена, включване в реимбурсните списъци и статут на заменяемост за генеричните лекарства, веднага след като са получили разрешение за употреба в случаите, когато заявената цена е по-ниска от тази на сравнявания оригинален продукт

3. Реимбурсиране според ясни критерии за клиничното съответствие и фармакотерапевтичната оценка на един продукт спрямо друг и гарантиране, че няма да има подмяна с псевдо-иновативни продукти с по-висока цена и еднакви характеристики, за сметка на по-евтини генерични продукти

4. Осигуряване на поощрения за лекарите да предписват генерични лекарства и инициативи за сравняване на практиките на предписване

5. Премахване на финансовите фактори, които не стимулират фармацевтите да извършват генерично заместване

6. Предоставяне на информация и насърчаване на пациентите да изискват генерични лекарства

Сътрудничеството и диалогът между съсловните организации, пациентските организации и здравните институции са необходими, за да може държавата да развива кохерентна лекарствена политика, в полза на обществото.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски приветства участниците във форум, който бе открит от Огнян Палавеев – председател на УС на СБФП. Приветствие от името на Комисията по здравеопазване към 40-то Народно събрание поднесе народният представител Борислав Великов.

Презентации по темата изнесоха: д-р Светлана Спасова, директор на Дирекция „Национална здравна политика”, МЗ; проф. Цекомир Воденичаров, дм, дмн, декан на Факултет по обществено здраве, МУ – София; д-р Емил Христов, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата; Владимир Афенлиев, директор Развитие на бизнеса в ЦИЕ и Азия на Актавис Груп и председател на Комитет по присъединяване към ЕГА; д-р Андрей Младенов, директор „Медицински и регулаторни дейности”, Софарма АД; доц. Г. Петрова, дфн, Български фармацевтичен съюз; Татяна Иванчева, председател на фондация „МS общество”, Конфедерация „Защита на здравето”; Росен Казаков, изпълнителен директор на СБФП.