Серологична диагноза на белодробния карцином?01/12/2007

Повишеното серумно ниво на протеина човешка aspartyl (asparaginyl) beta-hydroxylase (HAAH) може да представлява допълнителен тест за ранно диагностициране на белодробен карцином, показаха резултатите от проучване, докладвани на втората международна конференция по молекулярна диагностика на тази неоплазия, проведена през септември от American Association for Cancer Research (1).

Когато се използва заедно с компютърна томография, измерването на HAAH в серума чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) може да улесни ранното откриване на белодробния рак и с това да увеличи преживяемостта на пациентите.

Повишените нива на HAAH не могат да потвърдят, че даден пациент има белодробен карцином, но прилагани като рутинен скрининг, могат да посочат кои случаи се нуждаят от допълнително уточняване. Това е валидно за повечето туморни биомаркери като простатно-специфичен антиген или карциноембрионален антиген.

Петгодишната преживяемост при пациентите с белодробен рак е едва 15%, но тя може да се увеличи до 50%, ако диагнозата се поставя в ранен етап на заболяването. С настоящите методи за образна диагностика неоплазията се открива рано едва при 16% от пациентите.

До момента няма серумен биомаркер, който да е доказал, че помага за диагностициране на белодробния карцином.

В настоящото проучване Semenuk и сътр. са използвали експериментален “двоен моноклонален сандвич ELISA” тест, който е позволил да се измерят серумните нива на HAAH при пациенти с белодробен карцином (160 души) и здрави хора (93 души), както и при високорискови контроли като пушачи без данни за карцином (50 души). Последната група е подходяща за сравнение, тъй като тютюнопушенето е причина за 87% от случаите на белодробни злокачествени тумори.

В контролната група от здрави хора не е било измерено доловимо ниво на HAAH в серума за разлика от всичките пациенти с белодробен карцином. Средните серумни нива на HAAH при случаите със стадии от I до IV са били съответно 18, 16, 22 и 22 ng/mL (n=15 за всяка група).

Въпреки че средното серумно ниво на HAAH е било 0 ng/mL сред пушачите, при четирима души в тази група са били измерени нива на HAAH, които са били между стойностите при карцином и липсата на такъв, като специфичността е достигнала 90%.

Не е потвърдено дали тези индивиди са развили по-късно злокачествено заболяване, тъй като липсват данни от тяхното проследявяне. (ДЯ)

Използван източник:

1.American Association for Cancer Research’s International Conference on Molecular Diagnostics in Cancer Therapeutic Development, 2007