Селективният Р2Y2 инхалаторен агонист denufosol*01/12/2007

Селективният Р2Y2 инхалаторен агонист denufosol* демонстрира добър профил на безопасност и поносимост при пациенти с лека форма на муковисцидоза, като предварителни данни показват, че експерименталното средство може да подобри и дихателната функция, показаха резултатите от фаза II клинично изпитване на д-р Robin Deterding и сътр. от Children’s Hospital, Denver, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Denufosol стимулира овлажняването и клирънса на лигавицата на дихателните пътища чрез активиране на секрецията на хлорни йони и потискане на транспорта на натриеви йони чрез алтернативен регулаторен механизъм в епителните клетки (различен от този, блокиран при болните с муковисцидоза).

В проучването са включени 89 болни с форсиран експираторен обем (ФЕО1) поне 75% от предвидените нормални стойности, които не са получавали инхалаторни антибиотици поне един месец преди началото на проучването. Те са били рандомизирани на три различни дози denufosol (20, 40 и 60 mg) или плацебо (физиологичен разтвор) три пъти дневно за 28 дни.

Denufosol е показал добър профил на поносимост, като не са били наблюдавани сериозни лекарствени реакции. Най-честият нежелан ефект е бил кашлицата – при 52% от болните на плацебо и при 47% от тези, приемали инхалаторния Р2Y2 агонист.

При всички пациенти от терапевтичните групи са установени статистически значими промени в базалните стойности на ФЕО1, форсирания витален капацитет и съотношението ФЕО1/форсиран витален капацитет в сравнение с контролите.

“По-продължителните клинични изследвания могат да докажат, че denufosol редуцира значимо честотата на екзацербациите при болните с муковисцидоза,” коментират авторите. Те предполагат, че терапията със селективните Р2Y2 агонисти може да забави и дори да отложи прогресирането на заболяването. (КД)

* denufosol, производство на Inspire Pharmaceuticals, се намира във фаза на проучване и за лечение на ретинални увреждания, където се прилага под формата на интравитреална инжекция

Използван източник:

1. Deterding R., La Vange L. et al. Phase 2 randomized safety and efficacy trial of nebulized denufosol tetrasodium in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 362-369

http://ajrccm.atsjournals.org