Продължителни ефекти от терапията със strontium ranelatе при остеопороза01/12/2007

Strontium ranelate (Osseor)* притежава дългосрочна ефективност, което е свързано с подобрение в качеството на живот при пациентки с остеопороза, показаха резултати от пет проучвания, представени на European Symposium on Calcified Tissues (ECTS), подробности за който може да научите на

http://www.ectsoc.org.

Обобщените данни сочат клиничните предимства на медикамента при различни групи пациентки.

Strontium ranelate e ново средство за лечение на остеопорозата, което има уникален двоен механизъм на действие – едновременно увеличава образуването и намалява резорбцията на костна тъкан.

За първи път резултати от проучвания показват петгодишна ефективност за превенция на вертебралните и невертебралните фрактури. Медикаментът е първият, който е свързан с подобрение в качеството на живот при постменопаузални жени с вертебрална остеопороза за период от четири години.

* петгодишна ефективност (1). Strontium ranelate притежава продължителна (петгодишна) ефективност при вертебрални, невертебрални и бедрени фрактури, показаха данни от фаза 3 проучването TROPOS. Изследването е международно и включва 5000 жени с постменопаузална остеопороза на средна възраст 76 години, които са получавали strontium ranelate 2 g дневно или плацебо за пет години. Всички пациентки са приемали редовно калций и витамин D.

Анализът на данните сочи намаление с 24% на вертебралните и с 15% на невертебралните фрактури. Освен това, терапията е довела до редукция на риска за фрактури на бедрото с 43% при високорискови болни (възраст >74 години и ниска костна минерална плътност на бедрената шийка).

* подобрено качество на живота (2). Вертебралните фрактури са свързани с инвалидизация и сигнификантно влошаване на качеството на живот. Проучването SOTI изследва 1649 постменопаузални жени с остеопороза, които са били на терапия с strontium ranelate 2 g дневно или плацебо.

След четиригодишен период на проследяване е установено, че качеството на живот (оценено с въпросник) е било сигнификантно по-добро в групата, получавала медикамента, в сравнение с контролната плацебо група. В същата група е отчетен и по-голям брой пациентки (с 28%), които не са имали болки в гърба.

* ефективност при различни групи пациенти (3). За връзката между маркерите за костен обмен и ефективността на strontium ranelate са анализирани комбинирани резултати от проучванията TROPOS и SOTI. Резултатите показват, че след тригодишен период на лечение, рискът от нови вертебрални фрактури е бил сигнификантно по-нисък в сравнение с плацебо, независимо от нивата на маркерите на костен обмен.

* уникален двоен механизъм на действие (4, 5). Две проучвания, представени на конгреса, показват, че strontium ranelate стимулира диференциацията на остеоцитите и/или тяхната преживяемост, което увеличава костообразуването, а от друга страна увеличава експресията на остеопротегерин – протеин, който има протективно действие срещу костната резорбция.

В Европа strontium ranelate е лицензиран за лечение на постменопаузална остеопороза за намаляване на риска от вертебрални и бедрени фрактури при пациенти със или без предхождаща анамнеза за фрактури. (ИТ)

* strontium ranelate на Les Laboratoires Servier е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Osseor

Акроними на клиничните проучвания:

TROPOS – Treatment Of Peripheral Osteoporosis

SOTI – Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention

За допълнителна информация:

Медицинска База Dанни (http://mbd.protos.bg):

Osseor – голямата иновация в лечението на остеопорозата. Доктор D 2007, април

Strontium ranelate води до ефективна петгодишна превенция на фрактурител MD 2006; Бр. 7, септември

Strontium ranelate има двойно действие срещу остеопорозата. MD 2005; Бр. 10, декември

Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005; Бр. 6, юли

Използвани източници:

1.Reginster J., Brixen K., Cormier C. et al. Strontium ranelate demonstrates vertebral and non-vertebral anti fracture efficacy including hip fractures over 5 years in post menopausal osteoporotic women. Poster presentation ECTS 2007

2. Marquis P., Roux C., Diaz-Curiel M. et al. Long-term beneficial effects of strontium ranelate on the quality of life in patients with vertebral osteoporosis (SOTI study). Poster presentation ECTS 2007

3. Collette J. Strontium ranelate decreases vertebral fracture risk whatever the level of pretreatment bone turnover markers. Oral presentation ECTS 2007

4. Brennan T., Rybchyn M., Halbout P. et al. Strontium ranelate effects in human osteoblasts support its uncoupling effect on bone formation and bone resorption. Poster presentation ECTS 2007

5. Atkins G., Welldon K., Findlay D. Strontium ranelate promotes an osteocyte-like phenotype from human primary osteoblasts ex vivo. ECTS poster presentation 2007