Пробиотици срещу псевдомембранозен колит01/12/2007
Прилагането на пробиотици по време и една седмица след спирането на антибиотичната терапия е ефективен начин за профилактика на псевдомембранозния колит като нежелана лекарствена реакция, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание British Medical Journal (1). Приемът на пробиотична напитка, съдържаща Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, значимо намалява появата на антибиотично-свързаната диария и такава с причинител C. difficile. В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо контролирано изследване са участвали 135 хоспитализирани пациенти, които са приемали 100 g (97 ml) напитка, съдържаща Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, или стерилизиран млечен коктейл (плацебо група) два пъти дневно по време на провеждан антибиотичен курс и една седмица след приключването му. Първичната крайна цел на проучването е била възникването на антибиотично-асоциирана диария, а вторична крайна цел - наличието на C. difficile токсин и диария. Диария, свързана с приема на антибактериално средство, е възникнала при 12% от пациентите в групата на пробиотиците и при 34% от контролите на плацебо (р=0.007). При употребата на пробиотици, намаляването на абсолютния риск за диария е било с 21.6%. В плацебо групата - 17% от пациентите са развили псевдомембранозен колит в сравнение с нито един от болните, при които са били прилагани пробиотици. Пробиотиците са живи микроорганизми, които оказват въздействие върху човешкия организъм чрез директно колонизиране на червата и модифициране на естествената интестинална флора и на нейната метаболитна активност. Най-често, изготвянето на пробиотици става от деривати на киселиноустойчиви бактерии от видовете Lactobacillus и Bifidobacterium. Диарията* е често усложнение на антибиотичната терапия (до 30% от пациентите), която в повечето случаи е причина за удължаване на болничния престой, увеличава риска за други инфекции и води до развитие на тежки форми на чревни заболявания като колити и токсичен мегаколон. C.difficilaе колонизира стомашночревния тракт, само ако ендогенната чревна флора е увредена. Най-често причина за чревна дисбактериоза са: антибиотичното лечение, антинеопластичните средства, други чревни патогени, обширни чревни операции, уремия. Псевдомембранозният колит, причинен от C.difficilaе, е водеща причина за лекарствено-свързана диария, който увеличава значимо смъртността и здравните разходи (2) и е с честота до 25% сред лекуваните с антибиотици. Диагнозата се подозира при пациенти с диария, които са на антибиотична терапия в момента или през предходните 30 дни, особено ако е използвана комбинация от широкоспектърни антибиотици, независимо от начина на приложението им. Заболяването протича в лека и тежка форма. При леката форма е достатъчно само спиране на приема на антибактериалното средство за нормализиране на чревната флора, докато тежката форма е с токсикоинфекциозен синдром, диария, левкоцитоза и хипоалбуминемия, налагащи етиологично лечение. (КП) * Основните критерии за диария са: * чести изхождания (повече от три пъти дневно) * намалена или течна консистенция на фекалите (над 75% водно съдържание) * увеличено количество на изпражненията над 200 g/24 часа при възрастни и 20g/kg/24 часа при деца За допълнителна информация: Пробиотиците като профилактика и лечение на атопичния дерматит. МД 2007; Бр. 2, март http://mbd.protos.bg Как да предотвратим алергичните заболявания при деца. МД 2006, Бр. 9, октомври Пробиотиците намаляват честотата на атопичния дерматит при кърмачета. МД 2006, Бр. 9, октомври Използвани източници: 1. Hickson M., Muthu N., Rogers T. et al. Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2007;335:80 www.bmj.com/content 2. Lawrence J., Puzniak L., Shadel B. et al. Clostridium difficile in the intensive care unit: epidemiology, costs, and colonization pressure. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:123-30 www.journals.uchicago.edu/ICHE/home.html