Пробиотици срещу псевдомембранозен колит01/12/2007

Прилагането на пробиотици по време и една седмица след спирането на антибиотичната терапия е ефективен начин за профилактика на псевдомембранозния колит като нежелана лекарствена реакция, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание British Medical Journal (1).

Приемът на пробиотична напитка, съдържаща Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, значимо намалява появата на антибиотично-свързаната диария и такава с причинител C. difficile.

В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо контролирано изследване са участвали 135 хоспитализирани пациенти, които са приемали 100 g (97 ml) напитка, съдържаща Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, или стерилизиран млечен коктейл (плацебо група) два пъти дневно по време на провеждан антибиотичен курс и една седмица след приключването му.

Първичната крайна цел на проучването е била възникването на антибиотично-асоциирана диария, а вторична крайна цел – наличието на C. difficile токсин и диария.

Диария, свързана с приема на антибактериално средство, е възникнала при 12% от пациентите в групата на пробиотиците и при 34% от контролите на плацебо (р=0.007).

При употребата на пробиотици, намаляването на абсолютния риск за диария е било с 21.6%. В плацебо групата – 17% от пациентите са развили псевдомембранозен колит в сравнение с нито един от болните, при които са били прилагани пробиотици.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които оказват въздействие върху човешкия организъм чрез директно колонизиране на червата и модифициране на естествената интестинална флора и на нейната метаболитна активност. Най-често, изготвянето на пробиотици става от деривати на киселиноустойчиви бактерии от видовете Lactobacillus и Bifidobacterium.

Диарията* е често усложнение на антибиотичната терапия (до 30% от пациентите), която в повечето случаи е причина за удължаване на болничния престой, увеличава риска за други инфекции и води до развитие на тежки форми на чревни заболявания като колити и токсичен мегаколон.

C.difficilaе колонизира стомашночревния тракт, само ако ендогенната чревна флора е увредена. Най-често причина за чревна дисбактериоза са: антибиотичното лечение, антинеопластичните средства, други чревни патогени, обширни чревни операции, уремия.

Псевдомембранозният колит, причинен от C.difficilaе, е водеща причина за лекарствено-свързана диария, който увеличава значимо смъртността и здравните разходи (2) и е с честота до 25% сред лекуваните с антибиотици.

Диагнозата се подозира при пациенти с диария, които са на антибиотична терапия в момента или през предходните 30 дни, особено ако е използвана комбинация от широкоспектърни антибиотици, независимо от начина на приложението им.

Заболяването протича в лека и тежка форма. При леката форма е достатъчно само спиране на приема на антибактериалното средство за нормализиране на чревната флора, докато тежката форма е с токсикоинфекциозен синдром, диария, левкоцитоза и хипоалбуминемия, налагащи етиологично лечение. (КП)

* Основните критерии за диария са:

* чести изхождания (повече от три пъти дневно)

* намалена или течна консистенция на фекалите (над 75% водно съдържание)

* увеличено количество на изпражненията над 200 g/24 часа при възрастни и 20g/kg/24 часа при деца

За допълнителна информация:

Пробиотиците като профилактика и лечение на атопичния дерматит. МД 2007; Бр. 2, март http://mbd.protos.bg

Как да предотвратим алергичните заболявания при деца. МД 2006, Бр. 9, октомври

Пробиотиците намаляват честотата на атопичния дерматит при кърмачета. МД 2006, Бр. 9, октомври

Използвани източници:

1. Hickson M., Muthu N., Rogers T. et al. Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2007;335:80 http://www.bmj.com/content

2. Lawrence J., Puzniak L., Shadel B. et al. Clostridium difficile in the intensive care unit: epidemiology, costs, and colonization pressure. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:123-30 http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/home.html