Предимства на тиазолидиндионите – rosiglitazone (Avandia) и pioglitazone (Actos)01/12/2007
Предимствата на тиазолидиндионите – rosiglitazone (Avandia) и pioglitazone (Actos), надхвърлят рисковете от приложението им при одобрените индикации, е окончателното заключение на Европейската лекарствена агенция (EMEA, www.emea.europa.eu), направено през октомври. Въпреки това, европейският регулаторен орган промени лекарствената инструкция на rosiglitazone и се ангажира с бъдещо проследяване на безопасността на двата медикамента (1, 2). Rosiglitazone (Avandia) и pioglitazone (Actos) са антидиабетни средства, които спадат към групата на тиазолидиндионите (често наричани „глитазони”), които бяха регистрирани в Европейския съюз през 2000 година. Двата медикамента участват като съставки в комбинирани антидиабетни препарати. Заключението се базира на продължително мониториране на безопасността на тази група лекарствени средства, поради постъпили нови данни за нежелани странични ефекти – повишен риск за фрактури при жени при pioglitazone, а за rosiglitazone – възможен риск за исхемична болест на сърцето (ИБС). EMEA промени лекарствената инструкция на rosiglitazone, която включва препоръки при болни с ИБС медикаментът да се прилага след внимателна преценка на индивидуалния риск. Освен това, комбинирането на rosiglitazone и insulin трябва да става само в изключителни случаи и при внимателно проследяване. Използвани източници: 1. European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance for rosiglitazone and pioglitazone. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/48427707en.pdf 2. Questions and answers on the benefits and risks of rosiglitazone and pioglitazone. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/48446407en.pdf