Открити са основните рискови фактори за хипербилирубинемия в неонаталния период01/12/2007

Изследването на серумните нива на билирубина, според изискванията на Американската академия по педиатрия (ААР) без да се вземат под внимание възможните рискови фактори, може да пропусне почти 50% от новородените с висок риск за хипербилирубинемия*, показаха резултати от проучване на д-р Amy Urban и сътр. от Winthrop-University Hospital в Mineola, New York, представени на конгреса на American Academy of Pediatrics (AAP) (1).

Ретроспективното изследване обхваща 81 кърмачета, които са били изписани между 48-ия и 96-ия час след раждането, но са били отново хоспитализирани три дни по-късно поради изразена хипербилирубинемия и риск за развитие на керниктер**. Целта на проучването е да покаже защо при новородени с нисък или умерен риск, според критериите на ААР, серумното ниво на билирубина може да достигне до критични стойности, изискващи спешна терапия.

Според указанията на ААР от 2004, при всяко новородено непосредствено преди изписването му, трябва да се прецени риска за развитие на ексцесивна хипербилирубинемия. Оценката се извършва въз основа на стойностите на тоталния серумен билирубин (total serum bilirubin – TSB) и/или на наличните клинични рискови фактори. Подходът е индивидуален, като може да се използва всеки един от показателите или те да се приложат заедно (2).

С помощта на номограми, въз основа на TSB нивата и постнаталната възраст на детето, се определя дали рискът е нисък, умерено изразен или висок. Клиничните фактори се разделят на главни и второстепенни.

Д-р Urban установява, че почти 50% от децата, попаднали в зоната с нисък или умерен риск, се хоспитализират отново поради развитие на ексцесивна хипербилирубинемия и заплашващ керниктер. Те, обаче, имат няколко главни рискови фактори – гестационна възраст 35-36 седмица, естествено хранене, азиатски произход, наличие на кефалхематом, кръвногрупова несъвместимост и вродени хемолитични анемии.

Вероятността хипербилирубинемията да остане неразпозната нараства с намаляване на продължителността на болничния престой. Преобладаващата част от здравите новородени се изписват средно 48 часа след раждане. Серумният билирубин се изследва преди изписване, но нивата могат да се повишат през следващите дни и достигат своя пик между петия и шестия ден.

“Стойностите на TSB непосредствено преди изписване нямат 100% предиктивна стойност,” коментира д-р Jeffrey Maisels. “Детето може да попадне в зоната с нисък риск въз основа на TSB, но въпреки това да има няколко главни рискови фактора и впоследствие да развие ексцесивна хипербилирубинемия”.

Според д-р Urban, всяко кърмаче, преди да бъде изписано, трябва внимателно да бъде прегледано, за да се идентифицират възможните рискови фактори за хипербилирубинемия. Изследователският екип препоръчва при оценка на риска да се използва комбинираният подход – нивата на TSB да се интерпретират в контекста на клиничната картина. (КД)

* При здраво доносено новородено физиологичните стойности на серумния билирубин в първите дни след раждане варират между 85.5 и 239 mcmol/l, а при недоносени (ТМ под 2500 грама) – от 171 до 205 mcmol/l. Опасните за ЦНС нива на неконюгирания (индиректен) билирубин са 300-340 mcmol/l при доносени и над 256 mcmol/l при недоносени при условие, че няма фактори, които нарушават кръвно-ликворната бариера (възпаление, хипоксия, ацидоза) или такива, които нарушават връзката на билирубина с албумина (хипоалбуминемия, медикаменти)

** Kernicter е най-тежкото усложнение на всяка индиректна хипербилирубинемия в първата седмица след раждане. Протича в три фази и се характеризира с летаргия, плач с висок писклив глас, гърчова активност, опистотонус, хиперестезия, ритъмни нарушения на дишането. Смъртността е висока. Ако детето оцелее, след период на “привидно благополучие”, се проявяват последствията – атетозна форма на ДЦП, централно обусловена високочестотна глухота, интелектуален дефицит

Използвани източници:

1. Study identifies multiple risk factors for hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics 2007 National Conference and Exhibition: Abstract 791. Presented October 27, 2007 http://www.aap.org/nce

2. Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114: 297-316 http://aappolicy.aappublications.org