Лечение с рекомбинантен растежен хормон* (growth hormone – GH)01/12/2007

Лечението с рекомбинантен растежен хормон* (growth hormone – GH) в доза 0.06 mg/kg дневно при деца, родени малки за гестационната си възраст (small for gestational age -SGA) без спонтанно възстановяване на растежа (catch-up growth), е безопасно и ефективно през първите 24 месеца, показаха резултатите от проучване на д-р Jesus Argente и сътр.от Hospital Infantil Universitario Nino Jesus в Мадрид, публикувани в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Около 3% от децата се раждат SGA, като почти 90% от тях възстановяват спонтанно растежа си в ранна възраст. При 10% се наблюдава значително изоставане в растежа, дефинирано като ръст по-малък от две и повече стандартни отклонения (- 2SD) за съответната възраст, въпреки че не се открива дефицит на GH.

Лечението с GH може да позволи на тази група от деца да нормализират растежа си през детството, но все още съществуват неясноти относно точното време за започване на хормоналната терапия. Целта на настоящото клинично изпитване е да проследи ефекта на GH върху физическото развитие на SGA в ранна детска възраст.

В отвореното проучване са включени 76 пациенти на възраст от две до пет години от 14 клиники в Испания, които са били разделени в две групи. Първата група са получавали GH в доза 0.06 mg/kg дневно за период от 24 месеца, докато втората са приемали плацебо през първите 12 месеца, последвани от лечение с GH през втората година от изследването. При всички участници са проследени ръст, тегло, костна възраст, биохимични и хормонални показатели, както и честотата на нежеланите реакции.

При децата от първата група е бил постигнат прираст от средно 2.10 SD в ръста, докато при тези от втората ръстът се е увеличил средно с 1.43 SD. Най-изразен ефект по отношение на растежната скорост е бил регистриран при пациентите на възраст под четири години. Не са били наблюдавани значими промени в костната възраст и в двете групи.

“Децата, родени малки за гестационната си възраст, при които липсва възстановяване на растежа могат да се повлияят благоприятно от приложението на GH, тъй като лечението ускорява растежната скорост, без да се наблюдават сериозни странични ефекти,” коментират авторите. “Въпреки че причината за изоставането в растежа в тази популация остава неясна, SGA изискват по-високи дози GH в сравнение с тези с дефицит на GH. Ранното приложение на високи дози GH има изразен положителен ефект в дългосрочен план при SGA”. (КД)

* Лечението с човешки рекомбинантен растежен хормон (rh-GH) индуцира растежен скок и осигурява растеж в рамките на прогнозирания окончателен ръст, както и благоприятен метаболитен контрол. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата, http://www.bda.bg, в България са регистрирани следните препарати: Genotropin (Pfizer), Humatrope (Lilly France), Norditropin (NovoNordisk), Saizen (Serono), Zomacton (Ferring Germany)

Използван източник:

Argente J., Gracia R. et al. Improvement in Growth after Two Years of Growth Hormone Therapy in Very Young Children Born Small for Gestational Age and without Spontaneous Catch-Up Growth: Results of a Multicenter, Controlled, Randomized, Open Clinical Trial. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(8): 3095-3101 http://jcem.endojournals.org