Комбинирано лечение с ниска доза Aspirin и статини01/12/2007

Комбинираното лечение с ниска доза Aspirin и статини може да намалява риска за развитието на колоректален карцином, показаха резултатите от проучване, публикувани през септември в International Journal of Cancer (1).

23% от общо 540 пациенти с хистологично потвърден колоректален карцином и 30% от 614 контроли са съобщили за редовен прием на нестероидни противовъзпалителни средства (включително нискодозиран Аspirin).

При случаите с рак, 18% са съобщили за редовен прием на нискодозиран Аspirin и 12% – на статин. При контролите, за подобно лечение са съобщили съответно 21% и 18%.

Пред пациентите, които редовно са приемали нискодозиран Аspirin, е бил установен умерено намален риск за развитието на рак на дебелото черво (степен на вероятност – OR 0.77, след изключване на влиянието на останалите променливи). Тази връзка е била още по-изразена при пациентите, които са приемали редовно статини (OR 0.65).

Най-голямо намаляване на риска е било установено при участниците, които са приемали редовно нискодозиран Аspirin и статин (OR 0.63), особено когато двете лекарства са били прилагани за период от пет години и повече години (OR 0.38).

Голяма част от възрастните пациенти взимат статини и нискодозиран Аspirin с цел профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Ако резултатите от проведеното популационно, случай-контрола проучване се потвърдят от проспективни кохортни или от рандомизирани, контролирани изследвания, то комбинираното лечение с двата медикамента може да се окаже с допълнителни здравни ползи.

Използван източник:

1.Hoffmeister M., Chang-Claude J., Brenner H. Individual and joint use of statins and low-dose aspirin and risk of colorectal cancer: A population-based case-control study. Int J Cancer 2007;121 (6):1325-1330 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/29331