Изследване на В-тип натриуретичния пептид (B-type natriuretic peptide – BNP)01/12/2007

Изследването на В-тип натриуретичния пептид (B-type natriuretic peptide – BNP) в условията на спешност при критично болни деца може да позволи идентифицирането на пациентите с подлежащо сърдечно заболяване, показаха резултатите от проучване на д-р Kevin Maher и сътр. от Emory University School of Medicine в Атланта, представени през октомври на конференцията на American Academy of Pediatrics (www.aap.org/nce).

Натриуретичните пептиди са неврохормони, които се произвеждат главно от сърцето и се освобождават в циркулацията в отговор на повишено налягане в сърдечните кухини и стрес на миокардната стена. Те се отстраняват от циркулацията чрез клирънс рецептори, както и от бъбреците.

Има три главни натриуретични пептида – предсърден натриуретичен пептид (ANP), мозъчен натриуретичен пептид (BNP*, наричан още В-тип) и C-тип натриуретичен пептид.

Клиничното изследване обхваща 33 деца, които са били хоспитализирани в интензивното детско кардиологично отделение поради диагностицирано вродено или придобито сърдечно заболяване и 60 пациенти с белодробна или инфекциозна патология, които са служили като контроли. Средната възраст на участниците е била 29 месеца.

Времето за изследване на BNP е около 15 минути. Чувствителността и специфичността на теста при диагностициране на подлежащо сърдечно заболяване са 100 и 98%, съответно. За положителни се приемат нива на BNP над 100 pg/mL.

Средната стойност на BNP е била 3290 pg/mL при децата със сърдечно заболяване спрямо 17.4 pg/mL при останали пациенти. Вродени сърдечни малформации са установени при 19 болни (58%), докато при останалите 14 е диагностицирано придобито сърдечно заболяване.

Резултатите от теста са били потвърдени с ехокардиографско (ЕхоКГ) изследване. Патологията включва кардиомиопатии (15), коарктация на аортата (7), аномалии на коронарните артерии (4), прекъсната аортна дъга (3), хипопластично ляво сърце (2) и тотално аномално вливане на белодробните вени (2).

“При едно дете в критично състояние диференциалната диагноза е изключително широка,” коментира д-р Maher. “Ако обаче при изследването на BNP резултатите са в границите на 2000 –5000 pg/mL, болното трябва незабавно да се хоспитализира в интензивно кардиологично отделение”.

Изследователят илюстрира клиничната значимост на теста със случай от своята практика. Кърмаче на три дни е било прегледано в спешното отделение на общинска болница, където лекарите са изключили сепсис след провеждането на параклинични изследвания. Поради тежкото състояние детето е насочено за болнично лечение. При хоспитализацията е установен слаб пулс и е назначена консултация с кардиолог. ЕхоКГ визуализира прекъсната аортна дъга. Нивото на BNP е било 5000 pg/mL.

Според д-р Thomas Jones от University of Washington, са необходими допълнителни проучвания преди BNP тестът да бъде препоръчан за рутинен скрининг в педиатричната практика. (КД)

* От всичките налични тестове за измерване на натриуретичните пептиди, тези, които измерват BNP и неговия биологично неактивен N-терминален фрагмент (NT-proBNP, прохормон на BNP, образуващ се от разцепването на BNP от неговия прекурсор), са обект на най-много клинични изследвания.

BNP и NT-proBNP са диагностични биомаркери за сърдечна недостатъчност (СН) при възрастни пациенти със симптоми на систолна или диастолна дисфункция на лявата камера. Те могат да се използват и като средство за проследяване на ефикасността на терапията.

За повече информация:

Натриуретичните пептиди – хормонални биомаркери за сърдечна недостатъчност. КардиоД, Юни 2007 http://mbd.protos.bg