Ibuprofen01/12/2007

Ibuprofen, прилаган перорално във висока доза, може да забавя прогресирането на белодробното увреждане при кистична фиброза, особено когато лечението с него започне под 13-годишна възраст, според мета-анализ на резултатите от проведени проучвания, публикуван през октомври в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

Стратегиите за модулиране на белодробното възпаление могат да бъдат от полза при пациентите с кистична фиброза (CF), смятат авторите.

В анализа са включени данните от четири квази-рандомизирани проучвания, в които са били прилагани нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или плацебо за период от най-малко два месеца. Общо са участвали 287 пациенти на възраст от 5 до 39 години, с максимална продължителност на проследяването четири години.

Две от тези проучвания са установили ефективност на ibuprofen при пациенти с лека форма на белодробно засягане. Третото проучване е оценило piroxicam при пациенти с по-тежко засягане на белодробната функция, а в четвъртото – Trans-Canada trial, ibuprofen е бил сравнен с плацебо за период от две години.

При лекуваните с ibuprofen пациенти в канадското проучване е било установено по-бавно абсолютното годишно намаление на форсирания експираторен обем за една секунда (FEV1) и на форсирания витален капацитет (FVC) в сравнение с контролите на плацебо, като най-добър ефект върху FEV1 е бил наблюдаван в групата под 13 години.

В друго проучване, дългосрочното приложение на висока доза ibuprofen е било свързано с намалена нужда от интравенозни антибиотици, както и с подобряване на белодробния статус (доказано рентгенологично) и на теглото.

Регистрирано е и намаление в броя на дните, прекарани в болница, като лечението с ibuprofen е било и с добра поносимост (без значими стомашночревни странични действия).

Необходимо е допълнително изследване на механизма на наблюдаваното действие, тъй като това може да доведе до разработването на нови средства, които да имат подобрен профил на ефективност и безопасност.

Не е ясно също така и в коя възрастова група пациенти с кистична фиброза НСПВС са най-ефективни. Ibuprofen постига най-добри резултати, когато лечението с него започва под 13 години.

Приложението на НСПВС трябва да бъде временно преустановено по време на лечение с интравенозни аминоглюкозиди или други нефротоксични средства, напомнят авторите.

Поради кратката продължителност на тези проучвания, липсват данни дали лечението с ibuprofen може да удължи преживяемостта на пациентите с CF. C най-добър противовъзпалителен ефект са били свързани дози, които са довели до плазмена концентрация на медикамента най-малко 50 mcg/ml. (ДЯ)

Използван източник:

1.Lands L., Stanojevic S. Oral non-steroidal anti-inflammatory drug therapy for cystic fibrosis

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, 4 http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane и

http://www.medscape.com/viewarticle/564456