ХЗТ увеличава риска за рак на яйчниците01/12/2007

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ, HT) повишава риска за рак на яйчниците (с 20%) и за смърт от заболяването (с 23%) при постменопаузални жени, показаха резултати от проучването Million Women Study, публикувано в списание Lancet (1).

Във Великобритания, за периода от 1991 година насам, ХЗТ е довела до развитието на 1300 нови случая на рак на яйчниците, който е бил свързан с 1000 допълнителни фатални изхода от това злокачествено заболяване. Честотата на овариален карцином е в пряка връзка с продължителността на ХЗТ, като риска не е увеличен при жени, които са прекратили терапията, е заключението на авторите.

„Ефектите на ХЗТ върху развитието на овариален карцином трябва да се разглеждат във връзка и с повишения риск за рак на гърдата и ендометриума, които представляват 39% от регистрираните в страната онкологични заболявания при жените. Данните от анализа сочат, че честотата на тези три злокачествени заболявания е с 63% по-висока при жените, които продължават да са на терапия с хормони в сравнение с жените, които никога не са използвали ХЗТ,” заяви д-р Valerie Beral от епидемиологичния отдел на Cancer Research UK в Oxford.

В Million Women Study, авторите са си поставили за цел да проучат рисковете за рак на яйчниците, като са изследвали 948 576 жени на средна възраст 57.2 години, които не са имали предходно злокачествено заболяване или двустранна овариектомия. Пациентките са проследени за период от 5.3 години (за развитие на овариален карцином) и 6.9 години (за настъпил фатален изход).

Към момента на последното проследяване, 473 894 пациентки (50%) са използвали някога ХЗТ; 287 143 (30%) продължават да прилагат ХЗТ; и 186 751 (20%) са прекратили приема на ХЗТ. Резултатите показват, че жените, които никога не са приемали ХЗТ са имали най-ниска честота на хистеректомия (13%) в сравнение с тези, които са прекратили приема (20%) и тези, които продължават да са на терапия с хормони (29%).

В групата на ХЗТ, естрогенови препарати са приемали 30%, комбинация естроген-прогестаген – 59%, а за останалите пациентки липсват данни. От диагностицираните случаи на рак на яйчниците, най-чести са били епителните (95%) и по-рядко – серозните, муцинозните и ендометриоидните форми.

В уводна статия в същия брой на Lancet, д-р Steven Narod от Women’s College Research Institute в Toronto подчертава, че макар и относителният риск от 1.2 да не изглежда висок (един допълнителен случай на овариален карцином на 2500 жени за пет години и един допълнителен смъртен случай от това заболяване на 3300 жени за пет години), става въпрос за половин милион жени от Million Women Study, които са получавали ХЗТ (2).

„След публикуването на резултатите от Women’s Health Initiative, приложението на ХЗТ във Великобритания рязко намаля. Очакваме новите данни да доведат до още по-ограничено използване на тези медикаменти,” заяви д-р Narod.

Според д-р Robert Rebar, изпълнителен директор на American Society of Reproductive Medicine, макар че естрогеновите препарати увеличават риска за рак на яйчниците, те могат да се прилагат краткосрочно за симптоматично лечение в периода на менопауза.

Намалението на случаите на рака на гърдата в САЩ (с 6.7% за 2003), се дължи на ограниченото използване на ХЗТ, е изводът е изследване на Ravlin и сътр., публикувано в New England Journal of Medicine (3). Според проф. Donald Berry от University of Texas MD Anderson Cancer Center в Houston, тенденцията за намаляване на рака на гърдата започва с публикуването през 2002 на резултати от мащабната Women’s Health Initiative (WHI), които поставиха проблема за безопасността на хормоналните препарати.

„Известно е, че ХЗТ увеличава риска за естроген-позитивен рак на гърдата и не е учудващо, че тя играе роля и в патогенезата на овариалния карцином,” заяви проф. Ahmedin Jemal, епидемиолог в American Cancer Society.

Авторите са използвали информация от базата данни SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) на National Cancer Institute, която включва девет регистъра, обхващащи 9% от населението на САЩ.

Анализът на данните показва, че намалението на честотата на рака на гърдата се наблюдава предимно при жени на възраст >50 години и засяга по-често естроген-позитивните тумори. Като се има предвид, че за изследвания период няма съществена промяна в репродуктивните фактори, методите за мамография, околните фактори и диетата, учените правят извода, че регистрираните резултати се дължат на ограниченото приложение на ХЗТ.

Жените, участвали в Women’s Health Initiative са били посъветвани да прекратят ХЗТ и да се подложат на годишни мамографии. Тези пациентки продължават да се проследяват в проучване за ефектите на комбинацията естроген-прогестин, резултатите от което ще бъдат публикувани по-късно през годината.

Приложението на ХЗТ в САЩ е намаляло с 68% за 2001-2003, което е било съпроводено с намаление на честотата на рак на гърдата с 10% за същия период, са изводите от проучване на Clarke и сътр., публикувано в края на 2006 в Journal of Clinical Oncology (4). (ИТ)

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има поредица от материали, публикувани през последните три години в списание МД, които предупреждават за рисковете от ХЗТ (HRT)

Използвани източници:

1. Beral V. et Million Women Study Collaborators. Ovarian cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study Lancet 2007; 369: 1703-1710 http://www.thelancet.com

2. Narod S. Ovarian cancer and HRT in the Million Women Study Lancet 2007; 369: 1667-1668

3. Ravdin P., Cronin K., Howlader N. et al. The decrease in breast-cancer incidence in 2003 in the United States N Engl J Med 2007; 356: 1670-1674 http://www.nejm.org

4. Clarke C. et Glaser S. Recent declines in hormone therapy utilization and breast cancer incidence: clinical and population-based evidence Journal of Clinical Oncology 2006; 24 (33): 49e-50 http://jco.ascopubs.org