DES или BMS?01/12/2007

Липсва значима разлика по отношение на смъртността при пациенти, на които са имплантирани метални стентове (bare metal stents – BMS) или медикамент-отделящи стентове (drug-eluting stents – DES) – съответно с покритие от paclitaxel (paclitaxel-eluting stents – PES, Taxus) или с покритие от sirolimus (sirolimus-eluting stents – SES, Cypher), показаха резултати от най-големия мета-анализ върху 38 рандомизирани клинични проучвания с повече от 18 000 пациенти, публикуван през септември в списание Lancet (1).

При пациентите със SES е било установено значимо намаление на риска за миокарден инфаркт (МИ) и честота на повторна интервенция в сравнение с BMS и PES, въпреки че липсва сигнификантна разлика в честотата на тромбоза на стента между SES и BMS. Налице е и сигнификантно намаление на риска от тромбози след 30 ден след имплантацията при SES, в сравнение с PES.

„Резултатите показват сходна честота на фатален изход в дългосрочен план при отделящите медикамент стентове и металните стентове. SES* са с предимство пред PES и BMS по отношение на безопасността и ефективността”, заяви д-р Christoph Stettler от University of Bern, Швейцария и един от авторите на проучването.

Цел на мета-анализа е да се установи профилът на безопасност и ефективност на SES, PES и BMS в голяма популация, като е проследена честотата на редки усложнения като фатален изход и тромбоза на стента. Крайни точки на проучването са били смъртност, МИ и тромбоза на стента, като пациентите са проследени за период от четири години.

Най-ниска честота на МИ е регистрирана при SES, като смъртността е била сходна между трите групи. Честотата на късната тромбоза на стента (>30 ден) е била повече от два пъти по-висока при PES отколкото при BMS (p=0.017) и с 64% по-висока при PES отколкото при SES (p=0.041).

Медикамент-отделящите стентове са свързани със сигнификантно по-нисък риск за таргетна реваскуларизация в сравнение с металните стентове, като при SES честотата е била по-ниска със 70%, а при PES – с 58%.

Пациентите със SES са имали с 30% по-ниска честота на таргетна реваскуларизация отколкото тези с PES (р=0.0021), което потвърждава резултати и от други мета-анализи, сравняващи двата DES. (ИТ)

*Cypher на Johnson & Johnson е регистриран в България

Използван източник:

1.Stettler C., Wandel S., Allemann S. et al. Outcomes associated with drug-eluting and bare-metal stents: a collaborative network meta-analysis. The Lancet 2007; Volume 370, Number 9591: 937-948 http://www.thelancet.com