Carvedilol е ефективен при идиопатична дилатативна кардиомиопатия01/12/2007

Дългосрочното лечение на идиопатичната дилатативна кардиомиопатия (ИДК) с carvedilol* подобрява коронарната микроваскуларна функция и води до увеличаване на миокардната перфузия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1).

При пациенти с ИДК, подобряването на левокамерната фракция на изтласкване (ФИ) след лечение с медикамента е по-изразено, отколкото при сърдечна недостатъчност с исхемична генеза и не зависи от дисфункцията на симпатикуса.

Възможно обяснение за този факт са данните, че дифузните промени в микроциркулаторното русло, причиняващи миокардна исхемия, осигуряват хомогенен субстрат за действие на медикамента, с изява на неговите хемодинамични и миокардни ефекти. Тези комбинирани механизми подобряват функцията и перфузията на миокарда.

Хроничното лечение с carvedilol доказано подобрява прогнозата на болните със сърдечна недостатъчност, като това вероятно се дължи на вазодилататорните и антиоксидантните свойства на медикамента.

Допълнителното подобряване на коронарната съдова функция обуславя обратимостта на хроничната исхемична левокамерна (ЛК) дисфункция. Тази хипотеза бе потвърдена в проучването CHRISTMAS, при което подобряването на левокамерната ФИ при болни с исхемична ЛК дисфункция е пропорционално на съотношението исхемичен/витален миокард (2).

Настоящото изследване е подпроучване на мултицентрово, плацебо-контролирано проучване за оценка на субмаксималния физически капацитет след поддържащо лечение за шест месеца с carvedilol при пациенти със сърдечна недостатъчност II-III функционален клас (ФК) по NYHA, резултат от ИДК (диагнозата се базира на ФИ</=35% и ангиографски нормални коронарни съдове).

Участниците (16 души) са рандомизирани в две групи – с прием на медикамента до максимална доза 25 mg два пъти дневно при средна ФИ 30% и плацебо група със средна ФИ 28%.

Шест месеца преди и след лечението е проведена позитрон-емисионна томография (PET) с изследване на миокардния кръвоток в покой и по време на фармакологична вазодилатация след интравенозно прилагане на dipyridamole.

Резултатите са показали, че carvedilol води до значимо намаляване на сърдечната честота в покой и по време на максимално натоварване. Лечението с него е било свързано със сигнификантно подобряване на физически капацитет.

След шест месеца в групата на carvedilol е било установено значимо увеличаване на коронарния резерв (р<0.001) за разлика от липсата на промяна при контролните случаи на плацебо.

Приложението на адренергичния блокер е било свързано с повишаване на dipyridamole-индуцирания миокарден кръвоток, както и с намаляване на нарушенията в стрес-индуцираната регионална перфузия.

Сarvedilol подобрява коронарния резерв при ЛК дисфункция, резултат от ИДК, независимо от хемодинамичните му ефекти. Това е първото проучване, доказващо благоприятното му въздействие върху коронарната микроциркулация и миокардо-микроваскуларната хомеостаза. (ОИ)

*carvedilol e регистриран в България с търговското име Carvedil на Stada и др. (www.bda.bg)

Акроним на проучване:

CHRISTMAS – Carvedilol Hibernation Reversible Ischaemia Trial, Marker of Success

Използвани източници:

1. Neglia D., De Maria R., Masi S. et al. Effects of long-term treatment with carvedilol on myocardial blood flow in idiopathic dilated cardiomyopathy. Heart 2007; 93:808-813

http://heart.bmj.com/cgi/content/full/93/7/808

2. Cleland J., Pennell D., Ray S. et al. Myocardial viability as a determinant of the ejection fraction response to carvedilol in patients with heart failure (CHRISTMAS trial): randomised controlled trial. Lancet 2003; 362:14–21 http://www.thelancet.com