Bonviva е високоефективен при дългосрочна терапия на остеопороза01/12/2007

Еднократният месечен перорален прием на Bonviva* (ibandronate) е високоефективен за подобрение на костната минерална плътност (КМП) на гръбначния стълб и бедрото, показаха тригодишните резултати от проучването MOBILE LTE, представени на годишната среща на American Society of Bone Mineral Research (1).

„Прилаган веднъж месечно, медикаментът дава предимства и удобства за пациентите, и намалява честотата на страничните ефекти, характерни за бисфосфонатите,” заяви проф. Paul Miller от Colorado Center for Bone Research и водещ автор на проучването MOBILE.

Цел на проучването е да се оцени дългосрочната ефикасност (измерена с КМП) при част от пациентите, включени в предходното двугодишно проучване MOBILE (2), като периодът на проследяване е удължен с още три години.

Резултатите на първата година от проследяването показват увеличение на КМП на лумбалните прешлени (с 1.5%) и на бедрената кост (с 0.3%), след прием на Bonviva 150 mg веднъж месечно. Това подобрение се прибавя към регистрираните от предходния двугодишен период увеличение на КМП на лумбалните прешлени (с 6.6%) и на бедрената кост (с 4.2%).

Изводите сочат, че еднократното месечно приложение на Bonviva е високо ефективно за увеличението на КМП на местата, най-често засегнати от остеопороза. Толерантността към медикамента за целия тригодишен период е била добра, което е от особена важност, тъй като неблагоприятните странични ефекти са основна причина за прекратяване на лечението (3, 4).

По-рядкото приложение на Bonviva е свързано с по-висок комплаянс на пациентите, като данни от проучвания сочат, че около 70% от лекуваните предпочитат еднократния месечен пред еднократния седмичен прием (5, 6). Освен това, болните, приемали веднъж месечно Bonviva, са се придържали в по-голяма степен (+25%) към терапията, в сравнение с тези, които са получавали седмични дози alendronate или risendronate (7).

MOBILE е двугодишно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване, включващо 1609 пациенти, което сравнява ефикасността и безопасността на еднократните месечни перорални дози Bonviva (100 mg веднъж дневно; 100 mg като две отделни дози от 50 mg в два последователни дни; 150 mg веднъж дневно) в сравнение с дневни дози от 2.5 mg.

В последствие MOBILE е удължено за да се съберат данни за дългосрочната ефикасност на Bonviva, като пациентите са продължили терапията с дози от 100 или 150 mg за допълнителен период от три години (MOBILE LTE). Резултати, отчетени на третата година, показват допълнително увеличение на КМП на лумбалните прешлени (с 1.5%) и на бедрената кост (с 0.3%), в сравнение с резултатите от втората година от проследяването.

Bonviva e първия бисфосфонат за еднократно месечно приложение, одобрен за лечение на остеопороза при постменопаузални жени. Клиничната програма за изследване на медикамента включва повече от 13 000 пациенти. Bonviva е свързан с намаление на риска за вертебрални фрактури (с 62%) и на риска за невертебрални фрактури при високорискови пациенти (с 69%) (8).

Еднократното месечно перорално приложение бе одобрено в Европейския съюз през септември 2005. (ИТ)

Акроними на клиничните проучвания:

MOBILE – Monthly Oral iBandronate In LadiEs

MOBILE LTE – Monthly Oral iBandronate In LadiEs Long Term Extension

* Bonviva (ibandronate) на Roche е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Miller P., Luckey M., Cooper C. Et al. The MOBILE study long-term extension: progressive bone density gains with 150mg once-monthly oral ibandronate. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006 (www.asbmr.org)

2. Reginster J., Adami S., Lakatos P. et al. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2 year results from the MOBILE study. Ann Rheum Dis 2006; 65: 654–66

3. Dore RK. Reasons for patient preference for once-monthly ibandronate. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006

4. Silverman S., Emkey R., Reginster J. et al. Adverse event profile with once-monthly oral ibandronate: the MOBILE study long-term extension. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006

5. Emkey R., Koltun W., Beusterien K. et al. Patient preference for once-monthly ibandronate versus once-weekly alendronate in a randomized, open-label, cross-over trial: the Boniva Alendronate Trial in Osteoporosis (BALTO). Current Medical Research and Opinion 2005; 21 (12): 1895–1903

http://www.ingentaconnect.com/content/libra/cmro

6. Hadji P., Benhamou C-L., Devas V. et al. Women with postmenopausal osteoporosis prefers once-monthly oral ibandronate to weekly oral alendronate: Results of BALTO II. Abstract presented at 6th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Vienna, Austria 15-18 March 2006

http://www.rees-france.com

7. Silverman S., Chesnut C., Amonkar M. et al. Improved persistence in women with postmenopausal osteoporosis treated with once-monthly ibandronate versus weekly bisphosphonates: a first look. Abstract presented at 28th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Philadelphia, USA 15-19 September 2006

8. Chestnut C., Skag A., Christiansen C. et al. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research 2004; 9 (8): 1241-1249 http://www.jbmronline.org