Алгоритъм за фармакологично поведение при астма01/12/2007
Алгоритъм за фармакологично поведение при астма, в зависимост от тежестта на заболяването и възрастта на пациента: Юноши =/>12 години и възрастни хора Интермитентна астма Стъпка 1: SABA Персистираща астма Стъпка 2: за предпочитане ниска доза ICS алтертатива cromolyn, LTRA, nedocromil или theophyllinе Стъпка 3: за предпочитане ниска доза ICS + LABA или средна доза ICS алтернатива ниска доза ICS + LTRA, или theophyllinе, или zileuton Стъпка 4: средна доза ICS + LABA aлтернативa средна доза ICS +LTRA или theophylline, или zileuton Стъпка 5: висока доза ICS + LABA + omalizumab при пациенти с алергия (алергична астма) Стъпка 6: като стъпка 5 + орални кортикостероиди (ОCS) При пациенти с алергична астма, като стъпка 2-4 може да се приложи подкожна алергенна имунотерапия Нужда от SABA над два пъти в седмицата за намаляване на симптомите (не за превенция на астма, индуцирана от физическо усилие) показва неадекватен контрол и необходимост от step-up на терапията Деца 0-4 години Интермитентна астма Стъпка 1: SABA Персистираща астма Стъпка 2: за предпочитане ниска доза ICS алтертатива cromolyn или montelukast Стъпка 3: средна доза ICS Стъпка 4: средна доза ICS + LABA или montelukast Стъпка 5: висока дозa ICS + LABA или montelukast Стъпка 6: висока дозa ICS + OCS или висока дозa ICS + LABA или montelukast При пациенти с респираторни симптоми, причинени от вирусна инфекция, да се прилагат SABA през 4-6 часа до 24 часа след тяхната поява (по-дълго само по преценка на лекаря) или орални кортикостероиди при анамнеза за предишна тежка екзацербация Деца 5-11 години Интермитентна астма Стъпка 1: SABA Персистираща астма Стъпка 2: ниска доза ICS алтернатива cromolyn, LTRA, nedocromil или theophyllinе Стъпка 3: ниска доза ICS + LABA или LTRA, или theophyllinе алтернатива средна доза ICS Стъпка 4: средна доза ICS + LABA алтернатива средна доза ICS + LTRA или theophyllinе Стъпка 5: висока дози ICS + LABA алтернатива - висока доза ICS + LTRA или theophyllinе Стъпка 6: висока доза ICS + LABA + OCS или висока доза ICS + LTRA или theophyllinе + OCS