Alendronate е с най-добър ефект за превенция на остеопоротични бедрени и невертебрални фрактури01/12/2007

Alendronate* намалява в най-значителна степен риска за бедрени и невертебрални фрактури, в сравнение с хормонална терапия и risendronate, като в същото време липсват достатъчно убедителни данни за профилактичния ефект на ibandronate, calcitonin и raloxifene. Изводите са от мета-анализ, публикуван в списание International Journal of Clinical Practice (1).

Остеопорозата е често заболяване в напреднала възраст, което е свързано с повишен риск за костни фрактури. Наличието на остеопоротични фрактури води до повишена заболеваемост, смъртност, влошено качество на живот и повишени финансови разходи.

Цел на мета-анализа е да се обобщят данните за наличните медикаменти по отношение на риска за бедрени и невертебрални фрактури. Включени са рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, публикувани в периода 2000-2005.

* невертебрални фрактури. Резултатите показват, че аlendronate (ALN) в дозировка >10 mg дневно намалява с 49% риска за невертебрални фрактури. Предишни мета-анализи показват, че дозировките <10 mg дневно имат по-малък ефект. Risendronate (RIS) намалява риска с 27% при доза 2.5-5 mg дневно, а при ibandronate (IBN) не са регистрирани значими протективни ефекти.

* бедрени фрактури. Сигнификантно намаление на риска за бедрени фрактури е наблюдавано при ALT, хормонална терапия и RIS. В групата с ALN редукцията на риска е с 55%, а за RIS – с 26%. Не са регистрирани сигнификантни ефекти от терапията с calcitonin, IBN и raloxifene.

Антирезорбтивните медикаменти са основно фармакологично лечение на остеопорозата. Тази група включва хормоналната терапия (HT), селективните модулатори на естрогенните рецептори (raloxifene) и азот-съдържащите бифосфонати като ALN, RIS и IBN.

Предходни системни обзори и мета-анализи показват, че антирезорбтивните медикаменти намаляват риска за вертебрални фрактури, но само два бифосфоната (ALN и RIS) значимо редуцират риска за невертебрални фрактури.

Alendronate намалява риска за всички видове остеопоротични фрактури с около 50%, сочат данни от предишни мета-анализи. Ефектът от терапията с медикамента е по-значителен при дозировки >10 mg дневно.

Хормоналната терапия има несигнификантен ефект върху невертебралните фрактури (включително бедрените), сочат данни от предходни проучвания. Когато обаче към тях се добавят резултатите от две големи проучвания, включени от Women’s Health Initiative, анализите показват намаление на риска с 25-36%. Трябва да се има предвид, че голяма част от проучванията с HT включват и пациентки, които нямат остеопороза към момента на рандомизиране, както и негативните ефекти от НТ.

Risendronate намалява сигнификантно (с 26-27%) риска за бедрени и невертебрални фрактури. Медикаментът е изследван в редица проучвания, свързани с остеопоротични фрактури на клавикулата, хумеруса, китката, таза и бедрото.

Raloxifene в дозировка от 60 mg дневно няма сигнификантен ефект върху риска за невертебрални фрактури, показват резултати от скорошно мащабно проучване, включващо 10 101 постменопаузални жени на средна възраст 67.5 години с коронарна болест или сърдечни рискови фактори, проследени за период от 5.6 години. Не са съобщени данни за ефекта върху бедрените фрактури. Резултатите са сходни с тези от предходни изследвания.

Няма проучвания, които директно да сравняват различни медикаменти по отношение на риска за фрактури. Изследване, чиято цел бе да сравни директно raloxifene и ALN, бе прекратено преждевременно, поради трудности с набирането на пациенти и недостиг на финанси.

Съществуват няколко публикации за директно сравнение на ALN с calcitonin, raloxifene и RIS, но с различни крайни точки – костна минерална плътност и маркери на костния обмен. Резултатите показват, че ALN има сигнификантно предимство пред другите медикаменти по отношение на бързината и значимостта на постигнатите ефекти. (ИТ)

* alendronate е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Fosamax (на MSD) и Lindron (на KRKA)

За допълнителна информация:

В Mедицинска База Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите 50 статии, свързани с диагнозата и лечението на остеопорозата

Използван източник:

1. Liberman U., Hochberg M., Geusens P. et al. Hip and non-spine fracture risk reduction differ among antiresorptive agents: evidence from randomized controlled trials. Int J Clin Pract 2006; 60 (11): 1394-1400 http://www.blackwell-synergy.com