Аlendronate01/12/2007

Аlendronate има добър профил на ефективност и безопасност за лечение на остеопороза при жени след менопаузата, при мъже и при случаи с глюкокортикоид-индуцирана остеопороза, а risedronate – при постменопаузална и глюкокортикоид-индуцирана остеопороза, показаха резултатите от преглед на системни обзори, мета-анализи и рандомизирани контролирани проучвания (РКП) с тесен интервал на доверителност, публикувани в PubMed от 1995 година насам (1).

Аlendronate и risedronate са от полза за профилактика на прешленни и непрешленни фрактури при постменопаузални жени с остеопороза, според системни обзори и мета-анализи.

Резултатите от РКП показват ефикасност на raloxifene и ibandronate срещу фрактури на прешленни тела, както и на strontium и на паратиреоидния хормон срещу прешленни и непрешленни фрактури при постменопаузална остеопороза.

Дългосрочният профил на безопасност е установен при alendronate, risedronate и raloxifene.

От друга страна, единствено alendronate е доказал в РКП, че може да осигури превенция на вертебрални фрактури при мъже с остеопороза, както alendronate и risedronate могат да предпазват от вертебрални фрактури пациентите, които получават терапия с глюкокортикоиди.

Като цяло, има по-малко доказателства за антифрактурната ефективност на лекарствата при мъже и при пациенти с глюкокортикоид-индуцирана остеопороза, смятат авторите на обзора.

Според тях, липсват достатъчно публикувани данни за дългосрочния комплаянс на пациентите, стомашночревната поносимост и променливостта в стомашночревната абсорбция.

Интермитентото интравенозно прилагане на бисфосфонати като ibandronate и zoledronate или подкожното инжектиране на denosumab могат да решат някои от горепосочените проблеми, но тяхната антифрактурна ефективност не е така добре установена.

Използван източник:

1.Iwamoto J., Takeda T., Sato Y. Effects of antifracture drugs in postmenopausal, male and glucocorticoid-induced osteoporosis–usefulness of alendronate and risedronate. Expert Opin Pharmacother. 2007 Nov; 8(16):2743-56