ACE инхибиторите – ефективни при IgA нефропатия?01/12/2007

Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕI) могат да забавят прогресирането на IgA нефропатията, показаха резултатите от плацебо-контролирано рандомизирано проучване при деца и млади хора, публикувани в Journal of the American Society of Nephrology (1).

“Има много малко рандомизирани, контролирани проучвания на IgA нефропатията (IgAN), въпреки че тя се смята за най-разпространеното гломеруларно заболяване в света,” коментират авторите.

През последното десетилетие се натрупаха данни, че ACEI могат да се използват за лечение на IgAN, тъй като те имат благоприятно влияние върху процесите на бъбречна склероза. Редица многоцентрови проучвания посочиха, че този клас медикаменти намаляват функционалното увреждане при различни нефропатии, особено при пациенти с тежка протеинурия.

В представеното двойно-сляпо проучване, 66 деца и млади хора с IgAN (хистологично доказана) са били лекувани с benazepril (0.2 mg/kg/ден; група на ACEI) и 63 – с плацебо (контролна група), като са били проследени за период от средно 38 месеци. Пациентите са били с умерена изходна протеинурия (>1 и 50 ml/min/1.73 m2, като 86% са с изходен CrCl 90 ml/min/1.73 m2).

Средната възраст на участниците е 20.5 години (9-35 години), като почти половината са били под 18 години; 73% са от мъжки пол.

От участие са били изключени случаи с диабет или с артериално налягане над 140/90 mmHg.

Първичният краен показател за оценка е била прогресията на бъбречното заболяване, дефинирана като намаление на CrCl >30%.

Вторичният критерий е бил композитен краен показател от понижаване на CrCl с над 30% или влошаване на протеинурията (=/>3.5 g/ден/1.73 m2) или частична ремисия (<0.5 g/ден/1.73 m2), или тотална ремисия (<160 mg/ден/1.73 m2) на протеинурията за период от над шест месеца. Aанализът е от типа намерение за лечение.

При един пациент (3.1%) в групата на ACEI и при пет (14.7%) от контролите на плацебо е настъпило влошаване на CrCl с над 30%, но разликата е недостоверна поради малкия брой участници.

Композитен показател от намаляване на CrCl с 30% и влошаване на протеинурията до нефротична степен е наблюдаван при един (3.1%) от 32 души в групата на ACEI и девет (26.5%) от 34 души в групата на плацебо (р=0.035).

Стабилна, частична ремисия на протеинурията е установена при 13 (40.6%) от 32 пациенти в групата на ACE инхибитор и трима (8.8%) от 34 души от получавалите плацебо (р=0.033). Тотална ремисия е възникнала при 12.5% от лекуваните с ACE инхибитор и един от контролите на плацебо (р=0.029).

В края на периода на проследяване, е регистриран по-висок CrCl в групата на benazepril (124.0 mL/min/1.73 m2 спрямо съответно 109.3 ml/min/1.73 m2). Протеинурията се е понижила значимо само при лекуваните с benazepril.

Лечението с ACE инхибитор е самостоятелен предиктор за прогнозата, е показал мултивариатният анализ, след изключване на влиянието на възрастта, изходния CrCl, систолното или диастолното артериално налагане, средното артериално налягане и протеинурията.

Предишно изследване при 44 възрастни хора с IgAN показа, че enalapril може да намалява прогресирането на бъбречното заболяване, оценено посредством нивото на серумния креатинин и протеинурията (2).

Настоящото проучване посочи, че benazepril е по-ефективен от плацебо за лечение на IgAN при деца и млади хора. Benazepril намалява протенурията, но не води до значима полза по отношения на първичния показател за оценка – намаляване на CrCl. (КП)

* benazepril след абсорбция в интестиналния тракт и хидролиза в черния дроб се превръща в биологично активния метаболит беназеприлат, който е 200 пъти по-активен от benazepril и e с време на полуживот до 22 часа. Регистриран е в България (www.bda.bg) с търговското име Cibacen

Използвани източници:

1.Coppo R., Peruzzi L., Alessandro Amore A. et al, on behalf of the EC Biomed Concerted Action Project BMH4-97-2487(DG 12-SSMI) and IgACE European Collaborative Group. IgACE: A placebo-controlled, randomized trial of angiotensin-converting enzyme inhibitors in children and young people with IgA nephropathy and moderate proteinuria. J Am Soc Nephrol. 2007;18:1880-1888

2. Praga M., Gutierrez E., Gonzalez E. et al. Treatment of IgA nephropathy with ACE inhibitors: A randomized and controlled trial. J Am Soc Nephrol. 2003;14:1578-1583