Тромболитична терапия с rt-PA при остър исхемичен инсулт01/11/2007

1. rt-PA се въвежда в доза 0.9 mg/kg (максимална доза 90 mg) в продължение на един час, като 10% от дозата се инфузират болусно за една минута

2. Пациентите се лекуват и наблюдават в интензивно отделение

3. Неврологичният статус се оценява на всеки 15 минути по време на инфузията, след което на 30 минути през следващите шест часа и на всеки час между шестия и 24 час след инфузията

4. Ако по време на тромболитичната терапия се появят главоболие, гадене и повръщане или хипертонична криза, инфузията с rt-PA се преустановява и се провежда СТ по спешност

5. Артериалното налягане се проследява на всеки 15 минути през първите два часа, на всеки 30 минути през следващите шест часа, след което на всеки час до края на първото денонощие

6. Мониторирането на артериалното налягане може да бъде на по-кратки интервали, ако стойностите на систолното налягане са над 180 mm Hg, а на диастолното над 105 mm Hg. Ако артериалната хипертония персистира е необходимо започванет на антихипертензивна терапия (Таблица 6)

7. Поставянето на назогастрална сонда или катетиризирането на пикочния мехур се отлагат след приключване на инфузията

8. Контролно СТ изследване се провежда на 24-ия час след терапевтичната процедура, преди започване на лечение с антикоагулантни или тромбоцитни антиагреганти