При пациенти с остеоартрит и висок сърдечносъдов риск да се предпочита naproxen01/11/2007

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) водят до различен тромбогенен риск при пациенти с остеоартрит и висок сърдечносъдов риск, като степента на този риск зависи от приложението на ацетилсалицилова киселина (АСА, ASA) с цел профилактика на сърдечносъдовите събития, според обзор, публикуван в Annals of the Rheumatic Diseases (1).

Ibuprofen може да оказва нежелано влияние върху антитромбоцитното действие на AСA и това да повишава опасността за тромбогенни инциденти при пациентите, които получават терапия с АСА поради висок сърдечносъдов риск, смятат авторите.

Те са провели post hoc подгрупови анализи при над 18 000 участници в проучванието TARGET (Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event Trial). Пациентите са били на терапия с ibuprofen, naproxen или lumiracoxib (селективен СОХ-2 инхибитор) поради остеоартрит.

Сред групата, която е получавала ниска доза АСА (75-100 mg/ден) с цел първична или вторична сърдечносъдова профилактика, при лекуваните с ibuprofen за една година са възникнали девет пъти повече първични крайни резултати като сърдечносъдова смърт, нефатален МИ и инсулт в сравнение с получавалите lumiracoxib (2.14% спрямо 0.25%, р=0.038), като не е регистрирана значима разлика между подгрупите на naproxen и lumiracoxib.

Сред групата, която не е получавала АСА, не е установена разлика по отношение на сърдечносъдовите крайни резултати при лекуваните с ibuprofen или с lumiracoxib (0.92% спрямо 0.80%), но при получавалите naproxen са възникнали по-малко сърдечносъдови инциденти в сравнение с лекуваните с lumiracoxib (0% спрямо 1.57%, р=0.027).

При лекуваните с ibuprofen са регистрирани и повече случаи на застойна сърдечна недостатъчност в сравнение с тези на lumiracoxib (1.28% спрямо 1.14%, р=0.031), като отново не е установена разлика между подгрупите на терапия с naproxen или с lumiracoxib.

Ibuprofen води до повишен риск за тромбогенни инциденти и застойна СН с сравнение с lumiracoxib при пациенти с висък сърдечносъдов риск, които получават профилактично лечение с АСА. При пациенти, които не получават АСА, naproxen е по-безопасен отколкото е lumiracoxib.

Naproxen e средство на избор при пациенти с висок сърдечносъдов риск поради неговия най-добър цялостен профил на безопасност, смятат авторите на анализа.

Разликата между НСПВС – СОХ-2 селективни или традиционни – по отношение на сърдечносъдовата им безопасност се дължи на множествени фактори, а не само на степента на тяхната СОХ-2 селективност, е другият основен извод. Ефектите на медикаментите върху артериалното кръвно налягане могат да бъдат надежден предиктор на свързания с тяхното прилагане сърдечносъдов риск. (ДЯ)

Използван източник:

1. Farkouh M., Greenberg J., Jeger R. et al. Cardiovascular outcomes in high risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen or lumiracoxib. Ann Rheum Dis 2007, 66: 764-770 http://ard.bmj.com