Препоръки при рецидив на овариален карцином01/11/2007
Препоръки при рецидив на овариален карцином: * изборът на терапията се определя от постигането на максимален ефект с едно лекарствено средство. При сходни алтернативи, изборът се базира на основата на токсичност, удобство и наличие на медикамента * цел на лечението е да се подобри качеството на живот (удължаване на периодите без симптоматика или намаляване интензитета на оплакванията) или удължаване на периода без прогресия на заболяването * възможни са три клинични отговора към терапия с платинови аналози: рефрактерност (прогресия на заболяването по време на лечението); резистентност (рецидив на заболяването в рамките на шест месеца след завършване на терапията); чувствителност (рецидивите са след шестия месеца от приключване на терапията) * многократни курсове химиотерапия могат да са ефективни при определени пациенти