Pravastatin подобрява сърдечносъдовите маркери при хронично бъбречно заболяване01/11/2007

Комбинацията от pravastatin*, витамин Е (Vit E) и понижаващи хомоцистеина средства за период от 18 месеца намалява сигнификантно дебелината на слоя интима-медия на общата каротидна артерия (common carotid intima-media thickness, IMT) и подобрява сърдечносъдовите маркери при пациенти с леки и умерено тежки недиабетни хронични бъбречни заболявания (ХБЗ), показаха резултати от рандомизираното, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване ATIC**, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1).

„Болните с ХБЗ имат повишен риск за сърдечносъдово заболяване, което частично се дължи на повишен интравазален оксидативен стрес, медииран от високи нива на ангиотензин II, хомоцистеин и инфламаторни цитокини,” заяви д-р Prabath Nanayakkara от University Medical Center в Amsterdam и водещ автор на анализа.

Цел на проучването е да се оцени ефектът от стъпаловидна комбинирана терапия върху оксидативния стрес, дебелината на IMT, медиираната от кръвотока дилатация на брахиалната артерия (brachial artery flow-mediated dilatation, BA-FMD), албуминурията и бъбречната функция. Степента на оксидативен стрес е измерена с плазмените нива на окислените липопротеини с много ниска плътност (VLDL) и манолдиалдехид.

Включени са 93 пациенти с ХБЗ (средна възраст 53 години), които са получили терапия с pravastatin 40 mg дневно (за период от шест месеца), след коeто към него е прибавен Vit E 300 mg дневно, а след още шест месеца – и хомоцистеин понижаваща терапия с фолиева киселина (Vit B9) 5 mg дневно, pyridoxine hydrochloride (Vit B6) 100 mg дневно и cyanocobalamin (Vit B12) 1mg дневно.

Тези болни са сравнени с контролна плацебо-група. Изходните стойности на клирънса на креатинина (измерени по формулата на Cockcroft-Gaut) е бил 38+/-15 ml/min/1.73 m2 (0.63+/-0.25ml/sec/m2). Кръвното налягане на всички изследвани е поддържано стриктно <140/90 mmHg.

Дебелината на IMT на общата каротидна артерия и медиираната от кръвотока дилатация на брахиалната артерия са измервани на 6, 12 и 18 месеца, като пациентите са проследени за период от две години.

Комбинираната терапия с pravastatin е довела до сигнификантно намаление на дебелината на IMT на 18 месец (от 0.68 на 0.63 mm срещу 0.65 на 0.71 mm в контролната плацебо група, р<0.001); BA-FMD се е увеличила на 24 месец от 4.66% на 7.56% (от 6.21% на 4.73% в контролната плацебо група), р=0.04.

Степента на гломерулна филтрация се е повишила леко в активната група и е намаляла незначително в контролната група, но разликата не е била сигнификантна. В сравнение с плацебо групата, комбинираната терапия с pravastatin е свързана със сигнификантно (20%) намаление на екскрецията на албумин на шестия месец, като разликата се е запазила през целия период на проучването.

При пациенти с леки и умерени форми на ХБЗ, комбинирана терапия с pravastatin за период от 18 месеца, успоредно с контролиране на артериалното налягане, може би намалява риска за сърдечносъдови усложнения, е заключението на авторите. (ИТ)

* pravastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Pravastatin (на Sopharma)

** ATIC – Results From the Anti-Oxidant Therapy in Chronic Renal Insufficiency

Използван източник:

1. Nanyakkara W., Guldener C., Wee P. et al. Effect of a treatment strategy consisting of pravastatin, vitamin E, and homocysteine lowering on carotid intima-media thickness, endothelial function, and renal function in patients with mild to moderate chronic kidney disease. Results from the Anti-Oxidant Therapy in Chronic Renal Insufficiency (ATIC) study. Arch Intern Med 2007; 167: 1262-1270 http://archinte.ama-assn.org