Pravastatin подобрява сърдечносъдовите маркери при хронично бъбречно заболяване


md 01/11/2007

Комбинацията от pravastatin*, витамин Е (Vit E) и понижаващи хомоцистеина средства за период от 18 месеца намалява сигнификантно дебелината на слоя интима-медия на общата каротидна артерия (common carotid intima-media thickness, IMT) и подобрява сърдечносъдовите маркери при пациенти с леки и умерено тежки недиабетни хронични бъбречни заболявания (ХБЗ), показаха резултати от рандомизираното, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване ATIC**, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.