Пациенти с ревматоиден артрит01/11/2007

Пациентите с ревматоиден артрит (RA, РА) имат повишена смъртност в сравнение с общата популация поради сърдечносъдови инциденти, злокачествени заболявания и инфекции, но лечението им с антагонисти на тумор некротизиращия фактор-алфа (TNF-alpha) намалява този риск, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of the Rheumatic Diseases (1).

Според авторите на проспективното проучване, по-високата смъртност при болните с RA се дължи главно на системното възпаление, което увеличава риска за сърдечносъдови инциденти.

Изследователите са сравнили две база данни от националния здравен регистър на Испания на заболеваемостта и смъртността от RA, като в едната база са били включени пациенти (4459 души), при които е била провеждана терапия с биологични модифициращи болестта антиревматични лекарства (моноклонални антитела срещу тумор некротизиращия фактор-алфа) от самото начало на заболяването.

Анализът на резултатите е показал сигнификантно повишена честота на сърдечносъдови инциденти, дължащи се на исхемична болест на сърцето (пет до седем пъти), както и на злокачествени заболявания (2.9 пъти) при болните с RA в сравнение с общото население на страната.

Сред пациентите с RA, лекувани с антагонисти (инхибитори) на TNF, е била установена повишена честота на тежки инфекции (1.6 пъти), но намалена смъртност от всички причини (относителен риск RR 0.32), сърдечносъдови инциденти (RR 0.58), инфекции (RR 0.52) и смъртност от злокачествено заболяване (RR 0.36).

Терапията с инхибитори на TNF намалява значимо смъртността при жени с РА, след изключване на влиянието на тежестта на болестта, показаха резултатите от друго проучване, публикувани също в Annals of Rheumatic Diseases (2).

В общата кохорта от 1430 пациенти с РА на възраст <80 години, 921 души са били лекувани с инхибитори на TNF, а останалите са получавали терапия с други антиревматични лекарства.

При участниците на анти-TNF терапия е била установена намалена смъртност от всички причини в сравнение с тези, които не са получавали подобно лечение (степен на вероятност, HR 0.65).

Разликата е била значима обаче само при жените с РА (HR 0.52 спрямо HR 0.95 при мъжете).

Авторите смятат, че тези данни потвърждават ключовата роля на системното възпаление за свързаната с РА преждевременна смъртност, както и анти-инфламаторната ефективност на инхибиторите на TNF. (КП)

Използвани източници:

1. Carmona L., Descalzo M., Perez-Pampin. et al. All-cause and cause-specific mortality in rheumatoid arthritis are not greater than expected when treated with tumour necrosis factor antagonists. Ann Rheum Dis 2007;66:880-885 http://ard.bmj.com

2. Jacobsson L., Turesson C., Nilsson J. et al. Treatment with TNF blockers and mortality risk in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66: 670-675