Новости за лечението на острия синуит01/11/2007
Новости за лечението на острия синуит * интраназалните кортикостероиди са ефективно средство - като монотерапия или като допълващо средство към антибиотици, за лечение на острия синуит, но при прилагането им е необходима преценка на риска за неблагоприятните им странични ефекти, показаха резултати от мета-анализ, публикуван през април в The Cochrane Database of Systematic Reviews (1). Клиничният опит от приложението на тази група медикаменти при алергичен ринит и хроничен синуит сочи, че те могат да се използват успешно поради противовъзпалителните им свойства. В анализа са включени четири рандомизирани, плацебо-контролирани изследвания с 1943 пациенти, лекувани за период от 15-21 дни. Данните сочат, че приложението на интраназални кортикостероиди е свързано с облекчение или отзвучаване на симптоматиката, в сравнение с плацебо, като ефектите са били по-значими при по-високите дозировки. По време на лечението не са регистрирани значими неблагоприятни странични ефекти. * при остър максиларен синуит, доказан рентгенологично или чрез аспирация, е уместно приложението на penicillin или amoxicillin за период от 7-14 дни, показаха данни от мета-анализ, публикуван през април в The Cochrane Database of Systematic Reviews (2). В анализа са включени 49 клинични проучвания (13 660 пациенти) на ефективността на антибиотичната терапия при максиларен синуит. Резултатите сочат, че приложението на penicillin или amoxicillin води до подобрение (макар и несигнификантно) на крайния изход, оценен чрез рентгенологични изследване. (ИТ) Използвани източници: 1. Zalmanovici A., Yaphe J. Steroids for acute sinusitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; Issue 2 www.cochrane.org 2. Williams J., Aguilar C., Cornell J. et al. Antibiotics for acute maxillary sinusitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; Issue 2