Критерии за лечение с rt-PA01/11/2007

1. Диагностициран исхемичен инсулт, който се изявява със значима отпадна неврологична симптоматика

2. Клиничните симптоми не трябва да са дискретни, изолирани или да изчезват спонтанно

3. При пациенти със значим неврологичен дефицит трябва да се подхожда внимателно

4. Да се изключи субарахноидален кръвоизлив

5. Начало на симптоматиката <3 часа

6. Лиспа на травма или прекаран инсулт през предходните три месеца

7. Липса на прекаран миокарден инфаркт през предходните три месеца

8. Без данни за кървене от гастроинтестиналния или уринарния тракт през последните 21 дни

9. Без анамнеза за хирургична интервенция през последните 14 дни

10. Без данни за пунктиране на голяма артерия през последните седем дни

11. Без анамнеза за прекаран мозъчен кръвоизлив

12. Артериално налягане под 185/110 mm Hg

13. Липса на активно кървене или травма/фрактура по време на прегледа

14. Ако пациентът приема антикоагуланти, стойностите на INR да са под 1.7

15. Ако има прием на heparin през последните 48 часа, то aPTT трябва да е в нормални граници

16. Тромбоцити над 100 000/mm3

17. Кръвна глюкоза над 2.7 mmol/l

18. Без гърчова симптоматика

19. Без данни за мултилобарен инсулт

20. Пациентът и неговите близки трябва да осъзнават ползата и евентуалните рискове, свързани с лечението