Изводи за клиничната практика01/11/2007

* Болните със съмнение за исхемичен инсулт трябва да търсят Спешна помощ. Медицинският екип прави оценка на състоянието на пострадалия, стабилизра го като прилага първични реанимационни мерки и го транспортира до най-близкото болнично заведение

* Най-важната информация от анамнезата на пациента е свързана с началото на клиничната симптоматика. Необходимите лабораторни изследвания включват ПКК с тромбоцити, кръвна глюкоза, коагулационен статус и ЕКГ. Рентенографията на бели дробове и сърце не е сред задължителните изследвания и се провежда само при съмнение за белодробна патология. Първичният преглед трябва да се извърши през първия час от пристигането в спешно отделение

* СТ на ЦНС е “златен стандарт” в образната диагностика на исхемичния инсулт. Mагнитно резонансното изследване също е приемлив диагностичен метод за визуализиране на исхемичните лезии в ЦНС

* Повишеното артериално налягане може да се нормализира спонтанно през първите 24 часа след исхемичния инцидент. Пациентите, при които може да се приложи венозна тромболиза с rt-PA, трябва да имат стойности на систолното налягане под 185 mm Hg, а на диастолното – под 120 mm Hg. Антихипертензивна терапия се включва, когато систолното налягане се задържи трайно над 230 mm Hg, a диастолното – над 120 mm Hg

* Ако нивата на кръвната глюкоза варират между 7.7 и 10.3 mmol/l, е необходимо да се започне инсулинолечение

* Хипербарната оксигенация е противопоказана при инсултно болни с изключение на случаите на въздушна емболия

* rt-PА е единственият медикамент с доказан ефект в острата фаза на исхемичния инсулт. Не се препоръчва прилагането на streptokinase, като терапията с ancrod, tenecteplase, reteplase, desmoteplase, urokinase и други тромболитични агенти е обект само на клинични изпитвания

* Интраартериалната тромболиза е показана при болни с оклузия на а. cerbri media, с давност на симптоматиката под шест часа

* Спешното приложение на антикоагуланти не се препоръчва при пациенти с тежък исхемичен инсулт поради висок риск за кървене. То не е еквивалент на венозната тромболиза с rt-PA

* Препоръчва се прилагането на Aspirin в доза 325mg 24-48 часа след началото на острата симптоматика. Прилагането на clopidogrel самостоятелно или в комбинация с Aspirin не е показано за лечение на остър исхемичен инсулт

* Необходимо е провеждането на скрининг за идентифициране на гълтателни нарушения. При продължително обездвижени болни се включват нискомолекулни хепарини за профилактиране на дълбоките венозни тромбози